اخذ گواهینامه ایزو10001

چگونه گواهینامه ایزو بگیریم ، اخذ گواهینامه ایزو10001 02144769456

ISO10001

چگونه گواهینامه ایزو بگیریم ، اخذ گواهینامه ایزو10001 02144769456

 

استاندارد ایزو 10001  ISO10001:2018     :

ISO   ( سازمان بین المللی استاندارد سازی ) فدراسیون جهانی سازمان استاندارد ملی کار آماده سازی استاندارد بین المللی راصورت میدهد ک معمولا توسط کمیته فنی ایزو انجام میشود

استاندارد ایزو10001 بنام مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل جهت کد رفتار سازمان بامشتری تدوین همچنین منتشر گشته

استاندارد 10001  ISO10001:2018    دستورالعمل جهت برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، اجرا  همچنین نگهداری رضایت مشتری ارائه میدهد

حفظ سطح بالای رضایت مشتری (  ISO10001  ) چالش مهم بسیاری ازسازمانها میباشد . راه مقابله باچالش پیش رو ایجاد همچنین استفاده ازیک رضایت مشتری ازرفتار میباشد . رضایت مشتری شامل وعده ، مقررات مرتبط میباشد همانند مسائلی مربوطبه ارائه محصول ، خدمات ، بازپرداخت محصول دستکاری اطلاعات شخصی مشتریان ، تبلیغات همچنین مقررات مربوط ب ویژگی خاص محصول میپردازد

ایزو10001 کدهای مربوط بمحصول همچنین سرویس میباشد ک شامل وعدههایی هست ک سازمان جهت مشتریان دررابطه بارفتارآن انجام داده وعده همچنین مقررات فوق جهت ایجاد رضایت مشتری میباشد

ایزو10001 باعث اثبات رضایت مشتری گشته

متن استاندارد ایزو10001 بشزح ذیل میباشد :

پیشگیری ازشکایت ، توسط کد مناسب رضایت مشتری ازرفتار

شکایات داخلی هنگامیکه ابراز نارضایتی دریافت میشود

حل مناقشات خارجی هنگامیکه نمیتوان شکایت رابارضایتمندی درداخل درنظرگرفت

بهبود رضایت مشتری توسط استاندارد سری  ISO   ( ایزو10001 ) بروز گشته

حفظ مشتریان وفادار همچنین خوشحال کلید موفقیت کسب وکار هست منتها دنیای مصرف کنندگان ناکارآمد همیشه آسان نیست دستورالعمل ایزو10001 بهترین روش بین المللی جهت ایجاد رضایت بین مصرف کنندگان میباشد

مطالعات فراوان بیانگر میباشد شرکتهایی ک درتجربه مشتری مداری بخوبی عمل میکنند درآمد بیشتری داشته همچنین بازده سرمایه گذاری راافزایش میدهند

استن کارپتروویچ ، ستاد کارگروهیکه  اصلاح استاندارد راتایید کرد ، گفت سازمان جهت اجرای سیستم موثر بهبود رضایت مشتری ب استاندارد ایزو10001 نیاز مبرم داشته

دستورالعمل ایزو10001 بطور همزمان تجدید نظر شده همچنین هماهنگ با استاندارد ایزو9001  ISO9001:2015   میباشد

استاندارد ایزو رضایت مشتری دارای مجموعه ذیل میباشد :

ایزو10001  ISO10001   مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری دستورالعمل جهت کد رفتار سازمان

ایزو10002  ISO10002    مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری ، دستورالعمل جهت رسیدگی شکایات درسازمان

ایزو10003  ISO10003    مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری ، دستورالعمل جهت حل اختلاف خارج ازسازمان

ایزو10004   ISO10004   مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری ، دستورالعملهای نظارت همچنین اندازه گیری

استاندارد ایزو10001 همچنین سری استاندارد سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتری بلحاظ همگام بودن بااستاندارد ایزو9001  (   ISO9001 )   بهتر میباشد همزمان درسازمان پیاده سازی گردد سپس گواهینامه ایزو10001 همچنین گواهینامه ایزو9001 توسط مرجع صدور صادر گردد

چگونه گواهینامه ایزو10001  ISO10001:2018    دریافت کنیم :

گواهینامه ایزو10001 قابلیت صدور توسط مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو رانیزدارا میباشد

شرکتها ، سازمانها حتی کسب وکار کوچک جهت بالابردن سطح کیفی خدمات بمشتریان نیاز ب مشاور جهت پیاده سازی الزامات ایزو10001 بنام سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتری سپس اخذ گواهینامه ایزو10001 نیزدارند بنابراین بدنبال مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو هستند تابتوانند گواهینامه ایزو10001 اخذ نمایند پیشنهاد میگردد متقاضی جهت گرفتن گواهینامه ایزو10001 همزمان مستندات استاندارد ایزو9001 پیاده سازی گردد همچنین گواهینامه ایزو9001 اخذ گردد

CB   خصوصی ( مرجع صدور گواهینامه استاندارد ایزو خصوصی ) همچنین  CB  تحت نظارت  AB  دولتی میتواند گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت  کیفیت رضایت مشتری ، صادر نماید لازم بذکر میباشد گواهینامه ایزو10001 صادر گشته توسط  CB   تحت نظارت سازمان دولتی اعتبار بین المللی داشته اصطلاحا اعلام میگردد گواهینامه ایزو اصل منتها  گواهینامه صادرگشته توسط  CB   خصوصی اعتبار بین المللی نداشته اصطلاحا صرفا داخل ایران اعتبار داشته همچنین مزیت اخذ گواهینامه ایزو10001 توسط  CB    خصوصی هزینه ارزان بابت اخذ گواهینامه ایزو همچنین صدور فوری گواهینامه ایزو میباشد بنابراین بیشتر متقاضیان جهت کسب وکار کوچک همچنین سازمانها وشرکتهای خصوصی کوچک اقدام مینمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو10001 توسط  CB   خصوصی

بیشتر بخوانیم :

اطلاعات درمورد مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو

استاندارد ایزو10001  ISO10001:2018    خلاصه مقاله درمورد استاندارد ایزو10001 :

استاندارد ایزو10001 توسط کمیته فنی سازمان جهانی  ISO   تدوین گشته همچنین جهت استفاده جهانیان منتشر گشت ، متن استاندارد ایزو10001 کد ارتباط مشتری باسازمان میباشد بنام سیستم مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری همچنین دستورالعمل رفتار سازمان بامشتری بواقع بعضا استاندارد ایزو10001 بعوان مشتری مداری نام برده میشود بلحاظ اینکه استاندارد ایزو10001 توسط سازمان ایزو منتشر گشته بنابراین قابلیت صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو خواه خصوصی خواه تحت نظارت انجمن  IAF   میباشد منتها بلحاظ اخذ فوری گواهینامه ایزو توسط متقاضی همچنین هزینه ارزان صدور گواهینامه ایزو بدون حضور ممیز ، بدون نیاز ب پیاده سازی متقاضیان مبادرت مینمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو10001 توسط  CB   خصوصی همچنین پیشنهاد میگردد ایزو10001 همزمان با ایزو9001 پیاده سازی ، گواهینامه ایزو اخذ گردد چنانچه حفظ مشتری همچنین مشتری مداری مهم بوده سازمانها میبایست مبادرت نمایند جهت پیاده سازی سری استاندارد ایزو مشتری مداری

ایزو10001 ، ایزو10002 ، ایزو10003 همچنین ایزو10004 تماما سیستم مدیریت کیفیت مشتری مداری میباشد

 

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10001 توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف خود هستند :

اخذ گواهینامه ایزو10001

شرایط اخذ گواهینامه ایزو10001

استاندارد مشتری مداری چیست

اخذ استاندارد ایزو مشتری مداری

دستورالعمل جهت حفظ مشتری چیست

چگونه گواهینامه ایزو10001 اخذ کنم

هزینه اخذ گواهینامه ایزو10001 چیست

اخذ ایزو سریع

اخذ ایزو ارزان

اخذ ایزو10001

 ISO10001  چیست

متن فارسی استاندارد ایزو10001

لینکهای مرتبط :

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

WWW.GOOGLE.COM

WWW.IRANGOVAH.IR

جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 ، اخذ گواهینامه ایزو10001 همچنین پیاده سازی الزامات ایزو9001 ، پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو10001 همچنین مشاوره جهت اخذ گواهینامه ایزو از مراجع صدور گواهینامه ایزو متقاضیان میتوانند توسط شماره تلفن مرکز ایران گواه ارتباط برقرار نموده سوالات خود راجویاشوند .

بامادرارتباط باشید.......

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند