اخذ گواهینامه ایزو 10006

پیاده سازی ، مشاوره ، اخذ گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت کنترل پروژه 02144769456

ISO10006

پیاده سازی ، مشاوره ، اخذ گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت کنترل پروژه 02144769456

 

مدیریت پروژه :

مدیریت پروژه بعنوان برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت همچنین کنترل منابع شرکت جهت هدف نسبتا کوتاه مدت ؛ جهت اهداف خاص تعین گشته ، تعریف میکنند همچنین مدیریت پروژه توسط پرسنل کارآمد اختصاص یافته جهت پروژه خاص

ایزو10006 :

ISO10006:2018   سیستم مدیریت کیفیت – مدیریت کیفیت پروژه ، استاندارد بین المللی بوده توسط سازمان بین المللی استاندارد  ISO   تدوین گشته

ایزو10006 راهنمای استفاده مدیریت کیفیت پروژه ر اارائه میدهد .

ایزو10006 (  ISO10006 ) راهنمای خود جهت مدیریت پروژه نیست بلکه راهنمایی جهت فرآیند مدیریت پروژه توسط استاندارد ایزو 10006 مورد بحث میباشد

ISO10006:2003   راهنمای استفاده مدیریت کیفیت جهت پروژه راارائه میدهد بنابراین ایزو10006 جهت پروژههای مختلف پیچیدگی ، کوچک همچنین بزرگ بودن ، کوتاه همچنین بلند ، همچنین جهت محیطهای مختلف درگیر میباشد پس ایزو10006 راهنما جهت مدیریت پروژه نیست ایزو10006 راهنمادرکیفیت فرآیند مدیرت پروژه میباشد

استاندارد جدید ایزو جهت مدیریت پروژه :

فشار برکسب وکار جهت نتایج سریعتر استاندارد جدید  ISO   جهت مدیریت خوب پروژه بوجود آورد

ایزو21500   ISO21500:2012    بعنوان راهنمای مدیریت پروژه میتواند توسط هرسازمان منجمله سازمانهای دولتی ، خصوصی ، شرکتهای پیمانکاری جهت هرنوع پروژه مورد استفاده قرار گیرد

مدیریت پروژه درحال حاضر بزرگترین کسب وکار میباشد  بنابراین اخذ گواهینامه ایزو21500 همچنین پیاده سازی مستندات ایزو21500 توصیف سطح بالا مفاهیم همچنین فرآیند ارائه میدهد تاتمرین خوبی جهت مدیریت پروژه ایجاد کند . مدیران پروژه جدید همچنین مدیران باتجربه میتوانند توسط پیاده سازی استاندارد ایزو21500 راهنماییهای مدیریت پروژه جهت بهبود موفقیت پروژه همچنین دستیابی بنتایج کسب وکار استفاده نمایند

اخذ گواهینامه استاندارد ایزو جهت پروژه :

استاندارد ایزو21500  بعنوان مدیریت پروژه همچنین استاندارد ایزو10006 بعنوان مدیریت کیفیت پروژه نامبرده میشود تمامی کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری همچنین کارفرمایان شرکتهای پروژه محور جهت توصیف سطح بالای کار پروژه میتوانند اقدام نمایند جهت پیاده سازی مستندات استاندارد  ISO21500:2012   همچنین پیاده سازی استاندارد  ISO10006:2016   سپس اخذ گواهینامه ایزو21500 همچنین اخذ گواهینامه ایزو10006 البته استاندارد ایزو9001 بعنوان استاندارد مرجع میبایست توسط سازمان پیاده سازی گردد بنابراین اخذ گواهینامه ایزو9001 ، اخذ گواهینامه ایزو21500 همچنین اخذ گواهینامه ایزو10006 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت پروژه همچنین سیستم مدیریت پروژه همچنین سیستم مدیریت کیفیت لازم تمام شرکتهای پروژه محور میباشد

مراجع صدور گواهینامه ایزو10006 ، ایزو21500  :

استاندارد ایزو توسط سازمان جهانی ایزو همچنین کمیته فنی تدوین سپس منتشر گشته دراختیار جهانیان قرار میگرد سپس مراکز ارائه دهنده خدمات ایزو میتوانند استاندارد منتشر گشته همانند استاندارد ایزو21500 همچنین استاندارد ایزو10006 بعنوان مدیریت کیفیت پروژه همچنین مدیرت پروژه صادر نمایند

شرکتهای پیمانکار همانند پیمانکار ساختمانی ، شرکتهای پیمانکار ساخت وسازمسکونی ، شرکتهای پیمانکار راهسازی ، شرکتهای پیمانکار نفت وگاز و.... میتوانند جهت کنترل پروژه همچنین مدیریت کنترل پروژه جهت بهبود خدمات مستندات استاندارد  ISO10006   همچنین مستندات ISO21500  پیاده سازی نمایند تاباعث بهبود روند کار همچنین خدمات گردد

مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت  AB   میتواند گواهینامه ایزو10006 همچنین گواهینامه ایزو21500 صادر نماید ک میبایست کارفرما ابتدا مبادرت نماید جهت پیاده سازی مستندات سپس مرجع صدور گواهینامه ایزو21500 همچنین گواهی نامه ایزو10006 صادر میکند

مراجع صدور گواهینامه ایزو فوری همانند  CB   خصوصی میتواند بصورت خیلی سریع گواهینامه ایزو سریع صادر نماید جهت مناقصات شرکتهای پیمانکاری البته هزینه اخذ فوری گواهینامه ایزو جهت مناقصه نیز پایین تر میباشد بنابراین بیشتر کارفرمایان سعی بر اخذ فوری گواهینامه ایزو دارند بنابراین جهت اخذ استاندارد ایزو10006 همچنین ایزو21500 مبادرت مینمایند جهت اخذ فوری گواهینامه ایزو  توسط  CB   خصوصی

 

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10006 بعنوان مدیریت کیفیت پروژه توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ گواهینامه ایزو10006

ایزو10006 چیست

استاندارد مدیریت کیفیت پروژه چیست

استاندارد کیفیت پروژه چیست

استاندارد ایزو21500

اخذ گواهینامه ارزان ایزو10006

اخذ فوری گواهینامه ایزو10006

متن فارسی استاندارد ایزو10006

مشاور جهت پیاده سازی استاندارد ایزو10006

ایزو10006

گواهینامه ایزو10006

مراکز صدور گواهینامه ایزو10006

لینکهای مفید :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

مشاوره رایگان همچنین اخذ انواع گواهینامه ایزو همانند ایزو9001 ، ایزو10006 همچنین ایزو21500 توسط مرکز مشاوره ایران گواه صورت میپذیرد همچنین توسط مرکز ایران گواه ؛ گواهینامه ایزو فوری نیز جهت تقاضای کارفرمایان جهت مناقصه نیز مشاوره همچنین اخذ میگردد

باماهمراه باشید.......

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند