اخذ گواهینامه ایزو17025

گواهینامه ایزو17025 ISO17025 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI 02144769456

17025

گواهینامه ایزو17025 ISO17025 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI 02144769456

 

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  NACI

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنها مرجع معتبر صدور گواهینامه ایزو17025 میباشد حال توضیحات درمورد مرکز ملی تایید صلاحیت ایران واینکه چرا فقط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران میتواند گواهینامه ایزو17025 صادر نماید

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سال 1304 شمسی طی حرکتی مدون درمورد استاندارد همچنین استاندارد نویسی توسط لایحه همچنین تصویب قانون اوزان ، مقیاسها آغاز بکار نمود سپس طی سال 1332 شمسی بصورت اداره آزمایشگاهی تحت نظارت اداره بازرگانی جهت کنترل واردات ، صادرات همچنین تولید فعالیت مینمود سال 1339 قاون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ملی ایران درشش ماده توسط مجلس تصویب گردید همچنین بعضویت رسمی سازمان بین   المللی استاندارد رسید

سازمان بین المللی استاندارد همان سازمان ISO   میباشد

وظایف سازمان تایید صلاحیت ایران  NACI   :

تعیین همچنین تدوین استاندارد ملی ( بغیراز مواد دارویی )

تعیین ویژگی کالا همچنین مقایسه توسط استاندارد مربوطه

اجرای سیستم یکاها همچنین کالیبره کردن وسایل سنجش

انگ گذاری همچنین تعیین عیار فلزات گرانبها

مرجعیت صنعت جوش

اعطای جایزه ملی کیفیت ایران

تایید صلاحیت شرکتها همچنین موسسات بازرسی کننده داخلی ، خارجی ، آزمایشگاهها , کارشناسان استاندارد همچنین گواهی دهندگان نظام سیستمهای مدیریت کیفیت همچنین مدیریت زیست محیطی

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اصطلاحا  NACI  نامیده میشود همانطور ک گفته شد  NACI   مورد تایید سازمان جهانی استاندارد  ISO   میباشد همچنین  AB   دولتی سازمان ایزو شناخته شده هست

 

استاندارد  ISO17025

ایزو17025 الزامات کلی جهت صلاحیت ، بیطرفی همچنین عملکرد سازمانی آزمایشگاهها ر امشخص مینماید

ISO17025:2017   جهت تمامی سازمانهایی ک فعالیت آزمایشگاهی انجام میدهند قابل اجرا میباشد

مشتریان آزمایشگاهی ، سازمانهای نظارتی ، سازمانها همچنین طرحهایی ک ازارزیابی همکار ، ارگانهای اعتبار بخشی همچنین دیگران استفاده میکنند استاندارد  ISO / IEC 17025:2017   جهت تایید ویا شناخت صلاحیت آزمایشگاه استفاده میکنند

ایزو17025 الزامات عمومی جهت صلاحیت آزمایشگاهها همچنین ازمایشگاههای کالیبراسیون مورد استفاده قرار میگیرد

استاندارد 17025 استانداردی میباشد ک توسط بیشتر کشورها جهت تایید آزمایشات آزمایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد همچنین آزمایشگاه میبایست مورد تایید صلاحیت فنی باشد چنانچه آزمایشگاهی بتواند الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه ر اپیاده سازی نماید اصطلاحا موفق گشته ب اخذ گواهینامه ایزو17025 سیستم مدیریت آزمایشگاهی

الزامات عمومی استاندارد ایزو17025 با الزامات استاندارد ایزو9001 هماهنگی زیادی دارد بداین لحاظ توصیه میگردد چنانچه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو17025 میباشید جهت صرفه جویی سازمانی همزمان الزامات استاندارد ایزو9001 پیاده سازی گردد همچنین گواهینامه ایزو9001 دریافت کنید

استاندارد ایزو17025 توسط سازمان ایزو سال 1999 تدوین همچنین منتشر گشت سپس طی دودوره اطلاحات انجام شده درحال حاضر الزامات استاندارد ایزو17025 سال 2017 میلادی توسط کمیته فنی انجام شده منتشر گشته  منتها گواهینامه ایزو17025 با ورژن 2005 میلادی صادر میگردد

ایزو17025 مهمترین تغییرات بابت استاندارد مدیریت آزمایشگاهی 17025 طی سال 1999 همچنین 2005 صورت پذیرفت مهمترین تغییرات شامل تاکید بیشتر برمسئولیتهای مدیر ارشد ، الزامات صریح جهت بهبود مستمر سیستم مدیریتی همچنین ارتباط بامشتری میباشد

ایزو17025 ورژن 2005 شامل پنج عنصر میباشد :

مراجع قانونی ، شرایط همچنین تعاریف ، الزامات مدیریتی همچنین الزامات فنی

الزامات مدیریت مربوط بعملکرد همچنین اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت درون آزمایشگاه

الزامات فنی مربوط ب عوامل تعیین صحت ، قابلیت اطمینان آزمون همچنین کالیبراسیون انجام میگردد

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو17025

گواهینامه ایزو17025 توسط  AB  دولتی مورد تایید انجمن  IAF   صادر میشود

IAF   انجم اعتبار دهنده سازمان ایزو میباشد ک رسیدگی میکند بروی سازمانهای دولتی عضو سازمان ایزو هرکشور عضو سازمان ایزو دارای  AB   دولتی مورد تایید انجمن  IAF   میباشد .

AB   دولتی هرکشور عضو سازمان ایزو میتواند گواهینامه ایزو17025 صادر نماید بنابراین باتوجه ب اینکه سازمان درخواست کننده گواهی نامه ایزو17025 درایران میباشد بهترین گزینه جهت اخذ گواهینامه ایزو17025 سازمان ملی تایید صلاحیت ایران  NACI   میباشد

جهت اخذ گواهینامه ایزو17025 سریع ، اخذ گواهینامه ایزو17025 آسان ، اخذ فوری گواهینامه ایزو17025 ارزان متقاضیان میتوانند توسط  NACI   اقدام نمایند جهت گرفتن استاندارد ایزو17025 جهت آزمایشگاه مورد نظر البته هستند  AB   همچنین  CB   خصوصی ک مبادرت ب صدور گواهینامه ایزو17025 مینمایند منتها گواهینامه صادر شده مرجعیت قانونی نداشته صرفا جهت تبلیغات کاربرد دارد

اطلاعات درمورد IAF ، NACI ، AB ، CB اینجا کلید نمایید

مرکز ایران گواه ، مرکز مشاوره پیاده سازی الزامات ایزو همچنین اخذ گواهینامه  ISO CE HSE  میتوانند خیلی فوری همچنین ارزان جهت اخذ گواهینامه ایزو17025 مورد تایید سازمان ملی تایید صلاحیت ایران  NACI   اقدام نماید بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو17025 میتوانند توسط شماره تماس مرکز ایران گواه 02144769451-02144769456 ارتباط برقرار نمایند

متقاضیام محترم اخذ گواهینامه ایزو17025 توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر هستند :

مراجع مشاور جهت اخذ گواهینامه ایزو17025

گواهینامه ایزو17025

ایزو17025

استاندارد ایزو17025

اخذ گواهینامه استاندارد ایزو17025

اخذ گواهی نامه ایزو17025

استاندارد ایزو17025 چیست

ایزو17025 چیست

مراجع صدور گواهینامه ایزو17025

شرایط اخذ گواهینامه ایزو17025

اخذ فوری گواهینامه ایزو17025

اخذ گواهینامه ایزو17025 از  NACI

اخذ گواهینامه ایزو17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

مراجع اخذ گواهینامه ایزو17025 موردتایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

لینکهای مرتبط :

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Home/

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند