مقالات مفید

وظیفه مسئول ایمنی کارگاه پیمانکاری

افسر ایمنی کیست , HSE

وظیفه مسئول ایمنی کارگاه پیمانکاری

مسئول ایمنی میبایست حتما د رکارگاه فعال باشد یعنی اینکه کارگاه فعال حتما میبایست مسئول ایمنی داشته باشد کارفرمایان موظف شدهاند حتی یکنفر مسئول ایمنی جهت بررسی مسائل بهداشتی ، ایمنی کارگاه استخدام نمایند حتی اداره کار استانها جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری موظف کرده کارگاه بابت هر 25 نفر یکنفر مسئول ایمنی فعال داشته باشد  حال اینکه مسئول ایمنی کیست ؟ وظایف مسئول ایمنی چیست ؟ مسئول ایمنی چه مدرکی باید داشته باشد ؟

مطالب مرتبط مسئول ایمنی :

شرایط مسئول ایمنی کارگاه

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مسئول HSE

 

مسئول ایمنی کیست ؟

مسئول ایمنی , افسر ایمنی ویا افسر  HSE  نیز نامبرده میشود . مسئول ایمنی بفردی گفته میشود ک عهده دار مسائل ایمنی ، بهداشت کارگران حین کار کارگاه میباشد

افسر  HSE  , همانطورکه مشخص میباشد میبایست حتما مدرک تحصیلی لیسانس  HSE  صنعتی ویا  HSE  بهداشت داشته باشد کارافسر  HSE   بررسی شرایط کارگاه محیط کار همچنین بررسی مسائل ایمنی مربوطه میباشد متاسفانه کارفرمایان جهت صرفه جویی هزینه مبادرت میفرمایند جهت استخدام مسئول ایمنی بدون مدرک مرتبط ویا اینکه همکاران خودرا جهت مسئول ایمنی کارگاه برمیگزینند مادامیکه مشکلی بوجود نیاید مسئول ایمنی کارگاه بکار خود ادامه میدهد منتها زمانیکه مشکلی جهت کارگران کارگاه بوجود اید بلحاظ اینکه مسئول ایمنی تجربه کاری نداشته همچنین تسلط کافی بروی مسائل گزارش نویسی حتی ایمنی نداشته کارفرما بمشکل حقوقی خورده باعث مشکلات فراوان میگردد حتی اداره کار طبق مصوبه آئین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری موظف کرده حتما کارگاهها مسئول ایمنی مسلط بشرایط کاری استخدام نمایند تابتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند

 مسئول ایمنی

 

وظیفه مسئول ایمنی چیست ؟

مسئول ایمنی ویا افسر ایمنی ( افسر  HSE  ) کارگاه وظیفه :

طرح مسائل ، مشکلات ایمنی حفاظتی همچنین ارائه پیشنهاد لازم جهت رفع ایرادات بکارفرما

نوشتن طرح  HSEPLAN  جهت پروژه کارفرما

انعکاس کلیه ایرادات ، نواقص حفاظتی بهداشتی ایمنی کارگاه

همکاری باکارشناسان بهداشت همینطور بازرسان اداره کار جهت اجرای مقررات ایمنی وبهداشت محیط کار

توجیه کارگران پیمان جهت حفظ مقررات ، ایمنی ، بهداشت محیط کار

همکاری باکارفرما جهت دستورالعمل لازم مربوطبه انجام مطمئن کار

پیگیری لازم جهت معاینات لازم قبل استخدام کارگران

بازدید ، معاینه ابزار کار

ثبت آمار حوادث کارگران

نصب شعار همینطور تابلو حفاظتی مکانهای پرخطر

بررسی مسائل حفاظتی ایمنی محیط کار

ارائه گزارش خرابی ابزار ایمنی محیط کار

ارائه گزارش حین اتفاق محیط کار

نظارت برنظم ، ترتیب ، ابزار حفاظتی ، ماشین الات

مسئول ایمنی میبایست مدرک  HSE  بهداشت ویا مدرک  HSE  صنعتی داشته باشد

اداره کار استانها ویا مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت بهداشت دوره مسئول ایمنی ، دوره  HSE  نیز برگزار میکند دوره ایمنی وبهداشت 40 ساعته ، دوره ارزیابی ریسک 16 ساعت توسط مدرس اداره کار تدریس شده سپس ازمون گرفته شده چنانچه متقاضی نمره مربوطه اخذ نماید گواهینامه مسئول ایمنی توسط اداره کار صادر میگردد همینطور مراکز صدور گواهینامه ایزو  مبادرت مینمایند جهت صدور مدرک آموزشی HSE  بنام افراد بنابراین متقاضیان گواهینامه  HSE  آموزشی اخذ نموده جهت تکمیل رزومه کاری اقدام مینمایند جهت استخدام بعنوان مسئول ایمنی

لینکهای مرتبط :

https://crtosh.mcls.gov.ir/

https://www.mcls.gov.ir/

http://www.irangovah.ir/

مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه جهت صدور گواهینامه , مدرک آموزشی  HSE   بنام افراد اقدام مینماید جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند