مقالات مفید

مدرک HSE اداره کار

مدرک HSE اداره کار

 

مدرک HSE اداره کار

مدرک HSE اداره کار جزو درخواستهای بیشمار پیمانکاران میباشد . مدرک  HSE اداره کار توسط مناقصه گران ویا کافرمایان ا زپیمانکاران درخواست میگردد . لذا پیمانکاران توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM  سرچ میکنند ، دنبال محتوایی هستندتا متوجه بشند گواهینامه  HSE اداره کار چیست . حال توسط مقاله فوق میپردازیم به مدرک  HSE اداره کار .

مدرک  HSE اداره کار چیست :

مدرک HSE اداره کار همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری هست . پیمانکاران مادامیکه میخواهنددر مناقصات شرکت نمایند براساس آئین نامه اجرایی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند . بلحاظ کلمه ایمنی برخی افراد اشتباها گواهینامه  HSE اداره کار مینامند درحالیکه  HSE مربوطبه اداره استاندارد انگلستان بوده همینطور استاندارد بین المللی هست بابت ایجاب شرایط ایمن کارگاه همینطور بهداشتی . پس گواهینامه  HSE توسط اداره کار ایران صادر نمیگردد بلکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط اداره کار ایران صادر میگردد .

چرا میبایست مدرک  HSE اداره کار بگیریم :

کافرمایان موظف شده اندبا پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایندکه حتما دارای مدرک  HSE اداره کار باشند . لذا براساس دستورالعمل اجرایی پیمانکاران موظف هستند اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ویا مدرک  HSE اداره کار . ایجاد شرایط ایمنی کارگاه ، حضور متداول افسر ایمنی ویا مسئول ایمنی ، آموزش کارگران باتوجه ب ریسکهای موجود ، تجهیزات ایمنی کارگاه وغیره باعث میشود خطرات ناشی بابت حادثه کمتر شده . لذاپیمانکاران موظف ب اجرای دقیق مسائل ایمنی هستند سپس میتوانند توسط اداره کار استان اقدام نمایند بابت اخذ مدرک  HSE اداره کار .

چه پیمانکارانی میبایست گواهینامه  HSE اداره کار اخذ نمایند :

مدرک  HSE اداره کار ( گواهی نامه تعیین صلاحیت ایمنی شرکتها ) مورد نیاز تمامی پیمانکارانیکه خواهان ورودبه مناقصه هستند ، میباشد . لذا تمامی پیمانکاران  میبایست مدارک مثبته توسط مراحل اجرایی مشخص شده بارگزاری نموده پیگیری نمایند تا گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی شرکتهای پیمانکاری توسط اداره کار استانها صادر گردد . نکته مهم اینکه پیمانکارانی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نمایندکه پروژه فعال ویا پیمان فعال داشته باشند .

متقاضیان اخذ گواهینامه  HSE اداره کار ک پیمان فعال نداشته منتها بلحاظ حضوردر مناقصه نیازبه ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشته میتوانند توسط مرکز ایران گواه بصورت فوری اقدام نمایند بابت اخذ نامه جهت حضوردر مناقصه .

شرایط اخذ نامه موقت بابت حضور در مناقصه :

مدرک  HSE اداره کار الزامی میباشد . منتها پیمانکاریکه دارای پروژه فعال نبوده میتواند بابت حضور درمناقصه نامه موقت اخذ نماید . نامه موقت توسط اداره کار استانها بابت حضوردر مناقصه سپس راه اندازی کارگاه جهت بازرسی انجام میشود . متقاضیان جهت اخذ نامه موقت توسط اداره کار میبایست مدارکی همانند ، رتبه – گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری – گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی – اسانامه شرکت – لیست بیمه – نامه درخواست اخذ گواهینامه درسربرگ شرکت – تعهد نامه محضری – ثبت نام سایت انجام داده سپس مدارک ارسال گردد دفاتر انجمن بعد پرونده ارجاء داده میشود اداره کار سپس گواهینامه موقت دوماهه اداره کار بابت مدرک  HSE اداره کار صادر میگردد .

جهت اخذ فوری نامه بابت حضوردر مناقصات لطفا ارتباط برقرار نمایید .

روند اخذ مدرک   HSE اداره کار :

پیمانکاران جهت گرفتن مدرک  HSE اداره کار نیاز داشته مدارک مثبته اعلام نمایند . متقاضیان میبایست مدارک نامبرده شده ابتدا اسکن نموده توسط سایت اداره کار بارگزاری نمایند . سپس تایید تشکیل پرونده توسط سایت اخذ نمایند . بعد توسط دفاتر انجمن معرفی شده اداره کار تشکیل پرونده فیزیکی نمایند . پرونده فیزیکی توسط کارشناس دفتر انجمن ایمنی بررسی میگردد بعد ارسال میشود اداره کار جهت بررسی پرونده همینطور تعیین بازرس . بازرسی اداره کاردرمحیط پروژه انجام میشود چنانچه تمامی موارد مثبت بود اعلام میگردد بابت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استان مربوطه .

متقاضیان بابت اطلاعات جهت مدارک مورد نیاز شرکتها میتوانند مطالب مرتبط ذیل مطالعه نمایند .

 

بیشتر بخوانیم :

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند