مقالات مفید

مدرک حضور درمناقصه شرکتهای پیمانکاری

مدرک حضور درمناقصه شرکتهای پیمانکاری

مدرک حضور درمناقصه شرکتهای پیمانکاری

مدرک حضور درمناقصه شرکتهای پیمانکاری چیست , شرکتهای پیمانکاری جهت مناقصه ب چه مدارکی نیاز دارند , پیمانکاران چه مدارکی میبایست داشته باشند تا بتوانند درمناقصه شرکت نمایند , مدارک مورد نیاز پیمانکاران جهت حضور درمناقصه وغیره....... سوالات متداولی هستکه پیمانکاران بابت حضور درمناقصه توسط کنسول جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM  سرچ میکنند .

پیمانکاران شرکتهای خدماتی ، راه سازی ، نفت وگاز پتروشیمی ، تاسیساتی ، آب وابنیه وغیره.... بابت حضوردر مناقصات میبایست مدارکی ارائه دهند . توسط مقاله فوق میپردازیم ب مدرک حضور درمناقصه شرکتهای پیمانکاری .

شرایط برنده شدن پیمانکاران درمناقصه :

پیمانکاران میبایست ابتدا شرکت خودرا احراز صلاحیت نمایند . احراز صلاحیت شرکتهای پیمانکاری توسط سه موضوع مهم بررسی میگردد . صلاحیت مالی پیمانکار بابت اتمام پروژه ، صلاحیت مدیریتی پیمانکار بابت بهترین عملکرد همینطور صلاحیت بررسی ایمنی پیمانکاران بابت کمترین خسرات ناشی ازکار . چنانچه پیمانکار بتواند تمامی امتیازات رابدرستی کسب نماید برنده مناقصه بوده میتواند شروع بفعالیت نماید . کسب گواهینامه (های) احراز صلاحیت پیمانکاران ، احراز صلاحیت مدیریتی همینطور صلاحیت برقراری ایمنی کارگاه توسط مراکز متفاوتی امکان پذیر میباشد . جمع آوری تمامی امتیازات بسیار حائز اهمیت بوده منتها یکسری مدارک هستکه پیمانکاران میبایست داشته باشند تا بتواننددر مناقصات حضور داشته باشند .

مدرک ورود پیمانکاربه مناقصه :

مهمترین مدارک پیمانکاران جهت حضور درمناقصه توسط سازمان برنامه وبودجه همچنین وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد . سازمان برنامه وبودجه کشور ساجات شرکتهای پیمانکار فنی مهندسی ، مشاوره ، انفورماتیکی رابراساس نوع دارایی ، مدرک تحصیلی مدیرعامل ، مدرک تحصیلی مهندسین اصلی ، همینطورازلحاظ قدرت مالی براساس پرداخت حقوق مزایا همچنین تعداد نیروی مشغول بکار تایید صلاحیت میکند .

گواهینامه صادره توسط ساجات بنام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) نامیده میشود .

 

بیشتر بخوانیم :

شرایط اخذ رتبه چیست .

 

وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی توسط اداره کار استاتنها پیمانکاران دیگررا  تایید صلاحیت میکند . شرکتهای خدماتی ، تاسیساتی ، کترینگه و....... میبایست بعنوان شرکت مدارک مثبته ارائه دهندبه اداره کار استان خود سپس اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بنام مجوز اداره کار ویا تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی بین پیمانکاران نامیده میشود . پیمانکاران توسط دولت دودسته تقسیم شده اند ، یامهندسی هستند لذا میبایست گواهینامه صلاحیت پیمانکار ( رتبه ) بگیرند ویا شرکت خدماتی هستند توسط اداره کار میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) اخذ نمایند .

 

بیشتر بخوانیم :

چه شرکتهایی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند .

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت مناقصه الزامی شد :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط تمامی پیمانکاران فارق ازنوع فعالیت میبایست اخذ گردد . براساس دستورالعمل آئین نامه اجرایی هیئت دولت کارفرمایان موظف هستندبا پیمانکارانی قرارداد منعقدکنندکه دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی صادرشده توسط اداره کار باشند . لذا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استانها صادر میشود . مهمترین مدرک حضور درمناقصه شرکتهای پیمانکاری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد . گواهی تایید صلاحیت ایمنی توسط افراد بنامهای مدرک  HSE اداره کار , گواهینامه  HSE اداره کار , گواهینامه ایمنی اداره کار , گواهینامه  HSE ایمنی اداره کار , گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی اداره کار نامیده میشود .

 

مقالات مرتبط :

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی .

 

صدور فوری گواهینامه  ISO جهت مناقصه :

گواهینامه ایزو توسط پیمانکاران بابت کسب کلیه امتیازات جهت ورودبه مناقصه اخذ میگردد . حقیقتا مدرک حضور درمناقصه شرکتهای پیمانکاری میتوان گواهی نامه  ISO نام برد . گواهینامه ایزو توسط نهادصادرکننده مجوز استاندارد ایزو صادر میگردد . اغلب پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه نیاز فوری ب اخذ گواهینامه ایزو داشته .

 

مقالات مختلف بابت ایزو :

اخذ فوری گواهینامه ایزو .

 

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میتوانند مخصوصا جهت حضوردر مناقصه باکمترین هزینه ممکن توسط ایران گواه گواهینامه ایزو دریافت کنند .

مدرک  HSE مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری جهت مناقصه :

HSE مبحث ایمنی محیط کار ، بهداشت محیط کار همینطور الزامات حفاظت محیط زیست رادربر میگیرد .  HSE استاندارد انگلیسی بوده توسط مراجع صدور گواهینامه  ISO ، گواهی نامه  HSE نیز صادر میشود . اعتبار گواهینامه  HSE همانند گواهینامه ایزو سه ساله بوده میبایست سالیانه تمدید ممیزی مراقبتی صورت پذیرد .

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند