مقالات مفید

طرح طبقه بندی مشاغل 02146135741

طرح طبقه بندی مشاغل 02146135741

طرح طبقه بندی مشاغل چیست ؟ سوال همینطور چالش متقاضیان طرح طبقه بندی مشاغل اینهستکه هنگامیکه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شود چه زیانهایی داشته . کارگران دنبال اجرای دقیق طبقه بندی مشاغل هستند تا حقوق بیشتری دریافت کنند . البته برخی هم اطلاعی بابت طرح طبقه بندی مشاغل ندارند . حال اینکه ابتدا میپردازیم ب اینکه طرح طبقه بندی مشاغل چیست , چرا کارفرمایان دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند .

طرح طبقه بندی مشاغل چیست :

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط کارگاهها اسفند سال 1352بتصویب دولت رسید . مجری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط قانون وزارت کار معرفی شد . براساس ماده 48 قانون کار بمنظور جلوگیری ا زبهره کشی بابت کاردیگری وزارت کار ورفاه اجتماعی موظف هست قانون ارزیابی همینطور طرح طبقه بندی مشاغلرا توسط استاندارد مشاغل همچنین عرف مشاغل کارگری کشور تهیه نموده اجرایی کمند .

طرح طبقه بندی مشاغل توسط کارشناسان مورد تایید وزارت کار بامراجعه ب کارگاهها همچنین بررسی مشاغل همینطور وضعیت هریک ازشاغلان بادرنظر گرفتن چهار المان مهم یعنی " مهارت " ، " مسئولیت " ، " کوشش " ، همینطور شرایط کار جایگان کارگر طی گروه بیست گانه طبقه بندی مشاغل تعیین میکنند .

ضرورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل :

طرح طبقه بندی مشاغل باتوجه ب مزیتهاییکه جهت جامعه کارگری همینطور کارفرمایی داشته متاسفانه اجرایی نمیشود . مهمترین ضرورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت بدون تبعیض مزد بابت انجام کار(های) مفید کارگران هست . تمامی پیمانکاران تحت هرشرایطی موظف ب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند . کلیه کارگران ائم کارگر دائم ، کارگر فصلی ، کارگر قرارداد موقت شاغل توسط کارگاههای مشمول قانون کار میبایست براساس طرح طبقه بندی مشاغل حقوق دریافت کنند . مزیت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ایجاد انگیزه درکار ، ایجاد تعادل دربازار ، همینطور رابطه بین کارگر همچنین کارفرما میباشد .

چرا پیمانکاران دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند :

پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه میبایست توسط اداره کار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند . مهمترین مدرک قابل ارائه توسط پیمانکاران بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل هست . لذا پیمانکار بلحاظ الزام اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری موظف شده طرح طبقه بندی مشاغل اجرایی نموده ، اقدام نماید جهت اخذ تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل .

چه کارگاههایی مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میشوند :

هدف طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار اینهستکه  کارکنان میبایست  رعایت شرایط احراز پیش بینی شده توسط شناسنامه شغلی بابت گروه و مزد شغل ، مزد سنوات برخوردار میشوند . حالا سوال اینجاستکه چه کارگاههای مشمول این طرح می شوند ؟

براساس قانون مصوب سال 1352 کارگاه بالای 50 نفر مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میشود . منتها تبصره جدید اضافه شده ک تمامی کارگاههای پیمانکاری الزام ب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند . لذا چنانچه پیمانکاری دارای لیست بیمه بیش ازپنج نفر هست میبایست اقدام نماید جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سپس اخذ تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل .

الزام پیمانکاران ب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل :

پیمانکاران معمولا سوال داشته چرا میبایست طرح طبقه بندی مشاغل بگیرند همینطور اجرا کنند . طبق دستورالعمل سال 83 شمسی بشماره 61429 کلیه پیمانکاران الزام ب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همینطور اخذ تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل شده . ضمن اینکه پیمانکاران بابت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری حتی اخذ رتبه پیمانکاری موظف هستند تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل ارائه دهند .

براساس دستورالعمل شماره 61429 کلیه پیمانکاران فتارق ازتعداد کارگر همینطور نوع فعالیت الزام ب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شده .

نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل :

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همانطوریکه بالا توضیح داده شده براساس المانهای تعریف شده ( ضرایب تعریف شده ) توسط کارشناسان اداره کار مشخص میگردد . پیمانکاران همینطور متقاضیان طرح طبقه بندی مشاغل میتوانند توسط مرکز ایران گواه خیلی سریع تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل دریافت نموده . طرح طبقه بندی مشاغل توسط ایران گواه اماده میشود ب تایید اداره کار استان تهران رسیده لذا متقاضی طرح طبقه بندی مشاغل میتواند باخیالی آسوده درکوتاهترین زمان ممکن تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل توسط مرکز ایران گواه دریافت نماید .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند