مقالات مفید

ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو

ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو

ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو درخواست سازمانها ، شرکتهایی میباشدکه اقدام نموده بابت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو سپس خواهان اخذ گواهینامه ایزو معتبر هستند . حال اینکه ممیز ایزو کیست , ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو چگونه انجام میشود , نحوه ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو چگونه انجام میشود . لطفا ادامه مقاله پیرو ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو توجه فرمایید .

اخذ گواهینامه ایزو :

اخذ گواهی نامه  ISO تقاضای اغلب پیمانکاران / شرکتها / سازمانها همینطور کسب کارکوچک بابت مبحث برندینگ ، حضوردر مناقصه ، ساختارسازی ، ویا فروش کالا طی بازار بین المللی میباشد . گواهینامه ایزو توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد . گواهینامه ایزو سند صادر شده بابت تایید رعایت الزامات استاندارد بین المللی میباشد . مراجعیکه گواهینامه ایزو صادر میکنند بطورکلی دودسته اصل وغیر اصل تعیین میشوند . گواهینامه ایزو اصل تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی  IAF صادر میگردد ، گواهینامه ایزو غیر اصل بصورت خصوصی توسط سایتهای خارجی حتی سایتهای ایرانی صادر شده همینطور توسط خود سایت صادرکننده رجستری میگردد .

نحوه اخذ گواهینامه ایزو :

گواهینامه ایزو بطور کلی صحبت شد توسط دونوع سطح اعتباری مرجع صدور صادر میگردد . سطح اول دارای بالاترین اعتبار بین المللی بوده توسط نهاد صادرکننده تحت نظارت  AB مورد تایید  IAF صادر میگردد . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو اصل میبایست ابتدا پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو انجام داده سپس توسط ممیز مرجع صدور بازرسی میشوند بعد صدور گواهینامه ایزو . ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو توسط ممیز مرجع صدور پس ا زپایان مراحل پیاده سازی همینطور ممیزی داخلی انجام میشود .

گواهینامه ایزو صادر شده توسط مراجع خصوصی صدور مدرک  ISO بدون پیاده سازی درکمترین زمان ممکن انجام میشود لذا جهت صدور گواهینامه ایزو غیر معتبر توسط CB خصوصی ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو انجام نمیشود . لذا متقاضی میتواند طی سریعترین زمان ممکن گواهینامه ایزو بدست آورد .

ممیز ایزو کیست :

ممیزی ایزو یعنی ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت منطبق باالزامات تدوین شده سازمان بین المللی  ISO . بررسی ارزیابی کیفی سازمانها توسط فردی آگاه ب اخرین متون الزامات استاندارد بین المللی یعنی ممیز ایزو صورت میپذیرد . ممیز ایزو بصورت کاملا مستقل براساس معیار استاندارد بین المللی  ISO شرکتها همینطور سازمانهارا ممیزی میکند . ممیز ایزو دارای تحصیلات رشته مهندسی مدیریت ، مهندسی صنایع میباشد .

ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو چگونه انجام میشود :

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر میبایست ابتدابراساس نوع فعالیت سازمانی ، تعداد واحد(های) سازمانی تعداد نفرات سازمانی اقدام نمایند جهت پیاده سازی ( استقرار ) الزامات استاندارد درخواستی ، سپس توسط مشاور ایزو ممیزی داخلی داشته بابت برطرف نمودن عدم انطباقهای پیش رو بعد اعلام ب ممیز مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو بابت ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو . بنابراین ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو توسط ممیز مرجع صدور انتهای مراحل پیاده سازی انجام میشود .

نحوه ممیزی جهت صدور گواهینامه ایزو چگونه صورت میپذیرد :

ممیز براساس الزامات تدوین شده سازمان ایزو نحوه پیاده سازی سازمان ر ارصد میکند سپس عدم انطباق گرفته بابت برطرف شدن مغایرات استاندارد سپس همگام نمودن استاندارد سازمان با استاندارد تدوین شده بین المللی . مثال اینکه شرکتها تماما میبایست نظام نامه ، چارت سازمانی ، نقشه فرآیند ، دستورالعمل اجرایی وبرمبنای دستورالعمل چک لیستهای اجرایی داشته باشند . ممیز بصورت تک ب تک تمامی مواردر اچک نموده چنانچه نواقصی داشته باشد بعنوان سند ضبط همینطور عدم انطباق اعلام میکند بابت برطرف شدن .

مشاور استاندارد ایزو نیاز مبرم تمامی متقاضیانی هستکه دنبال اخذ گواهینامه ایزو معتبر هستند لذا توسط مرکز مشاوره ایران گواه میتوانند دسترسی داشته باشندبه تمامی مستندات استقرار استاندارد ایزو ؛ لازم بذکر میباشد مستندات ایزو بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار گرفته حتی پیاده سازی الزامات ایزو درحد معمول توسط مرکز مشاوره ایران گوا هرایگان میباشد .

بیشتر بخوانیم :

AB مخفف چیست

CB مخفف چیست

اخذ گواهینامه ایزو بین المللی

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند