مقالات مفید

رتبه گرید اخذ رتبه 02146134156

رتبه گرید اخذ رتبه 02146134156

اخذ رتبه ، رتبه پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک ، رتبه برق ، گرید انفورماتیک ، گرید ، اخذ گرید

رتبه بندی شرکتها :

رتبه بندی توسط ساجات ( سازمان برنامه و بودجه ) صورت میپذیرد جهت توضیح بابت رتبه بندی شرکت میبایست لزوم اخذ رتبه ر ابدانیم

واگذاری بسیاری پروژه دولتی همچنین نیمه دولتی توسط مناقصه صورت میپذیرد متقاضیان شرکت د رمناقصه چه بصورت شرکتهای پیمانکار همچنین بصورت شرکت مشاوره درمناقصات شرکت میکنند معیار ارزیابی شرکتهای فوق علاوه برقیمت پیشنهادی جهت انجام پروژه میزان توان فنی همچنین سابقه کاری میباشد . توان فنی شرکتها همچنین سوابق کاری متشکل ازنیرو ، سوابق کاری ، تجربه کاری همچنین توان مالی شرکت توسط ساجات با امتیاز بین یک تا پنج رتبه بندی مینمایند د رواقع رتبه بندی شرکت ویا همان گرید شرکت براساس استاندارد همچنین آیین نامه موجود د رساجات همچنین ب میزان احراز شرایط لازم ب شرکتهای پیمانکاری همچنین مشاوره اعطا میگردد

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری متفاوت بوده نسبت ب گواهینامه رتبه پیمانکاری ویا گرید ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری که بعضا مجوز اداره کار مینامند توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد همچنین رتبه پیمانکاری توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ( ساجات ) صادر میگردد

شرایط اخذ گواهینامه رتبه پیمانکاری نیز با شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری متفاوت میباشد

شرکتهایی ک فاقد رتبه ویاهمان گرید هستند نمیتوانند قرارداد ببندند باسازمانها جهت انجام پروژه بنابراین اخذ رتبه مهمترین گواهینامه اخذ شده توسط شرکت پیمانکار میباشد

صدور رتبه ( گرید ) جهت مشاغل زیر میباشد :

رتبه شرکت مشاوره

رتبه پیمانکاری

رتبه انفورماتیک

رتبه انبوه سازی

رتبه  EPC طراحی وساخت

شرکتهای فعال درزمینه مشاوره ، پیمانکاری ، انفورماتیک ، انبوه سازی ( ساختمان ) همچنین طراحی وساخت  ( EPC ) میبایست جهت شرکت د رمناقصات دولتی همچنین نیمه دولتی دارای رتبه ویاهمان گرید باشند بنابراین متقاضیان بیشماری جهت اخذ رتبه توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال مراکزمشاوره میگردند تا امور مربوط ب اخذ رتبه راانجام دهند لازم بذکر میباشد شرکتهاییکه تابحال رتبه نداشته ابتدا میبایست  اقدام نمایند جهت اخذ رتبه 5 سپس مبادرت نمایند جهت ارتقاء رتبه

شرایط  لازم جهت اخذرتبه 5 :

ثبت شرکت درصورت نداشتن شرکت

دوسوم اعضای هیئت مدیره میبایست حداقل دارای مدرک کارشناسی مرتبط باشند

داشتن تحصیلات کارشناسی مدیر عامل

دونفربعنوان پرسنل امتیاز آور دارای سه سال بیمه طی 4 سال گذشته

معرفی مهندس امتیاز آور باتحصیلات مرتبط همچنین 3ماه سابقه بیمه ازمرکز متقاضی

عدم سوء پیشینه شرکت

عدم اشتغال د رمشاغل دولتی جهت مدیران شرکت

متقاضیان محترم جهت اخذ رتبه توسط جستجو موتور  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ رتبه

اخذ رتبه 5

شرایط اخذ رتبه

مدارک لازم جهت اخذ رتبه

چطور مهندس امتیاز آور جهت اخذ رتبه پیدا کنم

مهندس امتیاز آور جهت اخذ رتبه 5 باید چند ماه بیمه داشته باشد

اخذ گرید

چطور میتوانم گرید بگیرم

چطور میتوانم رتبه بگیرم

فرق بین رتبه پیمانکاری و رتبه مشاوره چیست

تفاوت بین رتبه پیمانکاری  ورتبه مشاوره

تفاوت شرکتهای پیمانکاری ومشاوره جهت اخذ رتبه

اخذ رتبه فوری

اخذ رتبه ارزان

مشاوره صفرتاصد جهت گرفتن رتبه پیمانکاری

مشاوره صفرتاصد جهت گرفتن رتبه مشاوره

مشاوره صفرتاصد جهت اخذ رتبه انفورماتیک

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

https://www.mporg.ir/home

https://svcc.mcls.gov.ir/Default.aspx

WWW.GOOGLE.COM

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند