مقالات مفید

ایزو15189

ایزو15189

ایزو15189 استاندارد ایزو مربوطبه آزمایشگاه پزشکی میباشد . ایزو 15189 توسط سازمان بین المللی  ISO   تدوین گشته منتشر شده هست .

سازمان ایزو بعنوان مرجع استاندارد بین المللی شناخته میشود .  ISO   توسط کمیته فنی تشکیل شده ازاعضاء ؛  الزامات استاندارد رابررسی کرده سپس استاندارد منتشر شده راویرایش مینماید .

 ISO15189   توسط کمیته فنی  TC212   سه نوبت ویرایش شده ، آخرین ویرایش استاندارد ایزو15189 مربوطبه سال 2012 میلادی میباشد .

ایزو15189 روشهای اجرایی ، چک لیستها ، آموزش ، الزامات استاندارد مربوطبه آزمایشگاه پزشکی بوده . پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو15189 باعث روند کیفیت آزمایشگاه پزشکی میشود . لذا تمامی آزمایشگاه (های)  پزشکی میتوانند الزامات استاندارد ایزو15189 پیاده سازی نموده مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامه  ISO15189    . لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید .

استاندارد آزمایشگاه پزشکی , ISO15189   :

آزمایشگاههای پزشکی ایزو15189 , الزامات مربوطبه کیفیت وشایستگی استانداردی بین المللی میباشد . ایزو15189 الزامات سیستم مدیریت کیفیت ر اخصوصا جهت آزمایشگاه پزشکی مشخص میکند .

استاندارد  ISO15189   توسط کمیته فنی  ISO / TC 212  تحت نظارت سازمان بین المللی  ISO   تدوین گشته .

کمیته فنی  TC212   امورمربوطبه   ISO15189  ر ابه یک کارگروه اختصاص داده تااستاندارد ایزو15189 براساس جزئیات  ISO17025   تهیه نماید .

الزامات عمومی جهت اخذ گواهینامه ایزو15189 صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون توسط کارگروه مشخص شده شامل موارد ؛ مشخصات مربوطبه جمع آوری نمونه بیمار ، تفسیر نتایج آزمایشگاه ، زمان قابل قبول چرخش ، نحوه ارائه تست توسط ارژانس پزشکی ، نقش آزمایشگاه درآموزش کارکنان همینطور مراقبتهای بهداشتی .

استاندارد ایزو15189 مبتنی براستاندارد ایزو17025 , ایزو9001  بوده . ایزو15189 استانداردی منحصربفرد بوده نیاز(های) خاص محیط پزشکی ، اهمیت آزمایشگاه پزشکی جهت مراقبت بیماران درنظر گرفته .

ایزو15189 اولین بار طی سال 2003 توسط سازمان ایزو منتشر شد .

ایزو15189 سال 2007 مورد تجدید نظر قرارگرفته تاهرچه بیشتر همسو گردد بااستاندارد ایزو17025 .

ایزو15189 ویرایش سوم خودرا سال 2012 میلادی منتشر کرد ، مجددا استاندارد ایزو15189 سال 2012 مورد ارزیابی قرارگرفته بخش مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی اضافه گردید .

صدور گواهینامه ایزو ,  ISO15189   :

گواهینامه ایزو توسط  CB   بنام مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو صادر میگردد .  CB   ممکن هست تحت نظارت انجمن بین المللی  IAF   فعالیت نماید . ممکن هست  CB   بصورت خصوصی فعالیت نموده گواهینامه ایزو صادر کند .

گواهینامه ایزو15189 توسط مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو قابلیت صادرات داشته .

اعتبار گواهینامه ایزو15189 بستگی داشته توسط کدام مرجع طی چه سطح اعتباری صادر شده . بنابراین چنانچه  CB   صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر باشد اصطلاحا گواهینامه ایزو15189 اصل میباشد .

صدور گواهینامه ایزو اصل توسط مرکز اطلاع رسانی ایران گواه درکوتاهترین زمان ممکن بدون ممیزی همینطور پیاده سازی امکان پذیر بوده .

آزمایشگاه پزشکی میبایست گواهینامه ایزو15189 دریافت نماید . اخذ گواهینامه ایزو15189 توسط مرکز مشاوره ایران گواه امکان پذیر میباشد .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو فوری

مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر

CB  چیست ؟

کلمات کلیدی سرچ شده متقاضیان  توسط موتور جستجوگر گوگل :

ایزو15189 چیست , ایزو آزمایشگاهی چیست , اخذ گواهینامه استاندارد آزمایشگاه پزشکی , اخذ مجوز آزمایشگاه پزشکی , گواهینامه ایزو آزمایشگاه پزشکی , اخذ فوری ایزو15189 ,  ISO15189   , مراجع صادرکننده معتبر گواهینامه ایزو15189 , ایران گواه

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند