مقالات مفید

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدرک تایید صلاحیت ایمنی , گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی , گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , گواهینامه  HSE   ادراه کار , گواهینامه  HSE   پیمانکاری , گواهینامه  HSE   ایمنی , گواهینامه ایمنی اداره کار , گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی , کلمات ذکر شده توسط متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     سرچ میشوند حال اینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست همینطور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط چه سازمانی صادر میگردد

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , ادامه مطلب :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست ؟

گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو اصلیترین مدرک شرکتهای پیمانکاری جهت مناقصه شده براساس دستورالعمل اجرایی آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی سال 1397 تمامی شرکتها جهت حضور د رمناقصه میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ارائه دهند گواهینامه فوق کاملا متفاوت بوده نسبتبه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه )  ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار )  بعضا متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ر ا گواهینامه  HSE   اداره کار مینامند ، همانطور ک پیداست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مربوطبه مسائل ایمنی کارگاه میباشد

دولتها باتوجه ب حوادث پیش آمده  د رکارگاه بین کارگران ویا خود کارگاه همانند آتش سوزی و..... هزینه بالایی پرداخت میکند شامل هزینه درمان ، هزینه زیر ساختی بنابراین دنبال راه چاره تاحوادث ب حداقل برسد بنابراین شرکتهار اموظف کرد حتما مسئول ایمنی ، افسر ایمنی د رکارگاه حضور داشته باشد همینطور کارگران مجموعه دورهای آموزشی گزرانده همچنین شرکتها میبایست اقدام نمایند جهت اخذ تائیدیه بابت اینکه کارگاه کاملا تحت نظارت مسئول ایمنی بوده ، کارگران تحت شرایط ایمن فعالیت میکنند همینطور کارگران آموزشهای لازمه دیده اند بنابراین هیئت دولت مصوب نمود شرکتها گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نمایند.

 

بیشتر بخوانیم :

مسئول ایمنی کیست

دوره کارگری چیست

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط چه سازمانی صادر میگردد :

گواهی نامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی  صادر میگردد متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نمایند جهت تشکیل پرونده تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سپس مراجعه ب انجمن اداره کار تابه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برسند پس چنانچه شرکتی ثبت اراک باشد میبایست توسط اداره کار اراک اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری دوسال اعتبار داشته کافرما میبایست پس ا زدوسال اقدام نماید جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میتوانند خود امور مربوطبه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیگیری نمایند هم میتوانند جهت پیگیری تارسیدن ب گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ر ابه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه واگذار نمایند

مشاوره واطلاع رسانی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط مرکز ایران گواه کاملا رایگان بوده متقاضیان میتوانند تماس بگیرند ا زخدمات شرکت استفاده نماید همچنین چنانچه شرکتی گواهینامه ایزو اخذ نماید مرکز ایران گواه کلیه امور مربوط ب تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ر ارایگان انجام میدهد

متقاضیان میتوانند بدون پرداخت هیچ گونه هزینه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری رایگان دریافت نمایند

مقالات بعدی سایت ر امشاهده نمایید مقالات پیرو :

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

برگزاری دوره آموزش مسئول ایمنی

برگزاری دوره آموزش کارگری

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

www.mcls.gov.ir

مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , ایران گواه

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند