اخذ CE جهت محصولات شیمیایی

اخذ CE , پودر شیمیایی

 شیمیایی CE

اخذ  CE   ,  پودر شیمیایی

CE   , نشان  CE   , اخذ  CE  معمولا متقاضیان خاص خودر اداشته ، تولیدکنندگان محصولات جهت صادرات محصول بدنبال اخذ گواهینامه  CE   میباشند طی مقالات قبلی همین سایت ویا سایت  WWW.IRANGOVAH.IR     پیرو محصولات جهت اخذ  CE   مارک توضیحات داده شده طی مطلب فوق جهت نشان  CE  جهت محصولات پودر شیمیایی ، دایرکتیو محصول جهت اخذ  CE   توضیحات داده میشود .

 

بیشتر بخوانیم :

آیا تمامی محصولات میتوانند گواهینامه  CE   بگیرند

 

محصولات جهت فروش د رپارلمان اروپا نیاز داشته الزامات استاندارد اروپایی  CE   ,  مورد تایید پارلمان اروپا باشد ؛ بنابراین تولیدکنندگان جهت فقط صادرات کالابه اتحادیه اروپا شامل 28 کشور اتحادیه میبایست دارای مجوز  CE   باشند حال اینکه تمامی محصولات نیاز نداشته گواهینامه  CE   اخذ نمایند .

گواهینامه  CE   بمحصولاتی تعلق میگیردکه دارای ریسک بالایی ( High Risk    ) باشند چنانچه محصولی ریسک پایینی داشته (  Low Risk   )    گواهینامه  CE   اورجینال جهت محصول صادر نمیگردد بنوعی براساس اظهارات گواهینامه  CE   خوداظهاری توسط مرجع صدور صادر میگردد .

 

آیا پودر شیمیایی ( مواد شیمیایی ) جهت صادرات نیاز داشته نشان  CE   اخذ نماید :

 CE   مارک جهت محصولات شیمیایی براساس شماره  EC 1907/2006   مقرر شده اتحادیه اروپا توسط مرجع صدور گواهینامه  CE   , صادر میگردد .

استاندارد مقرر  EC1907/2006     پیرو ثبت ، ارزیابی ، مجاز همچنین محدودیت مواد شیمیایی (  REACH   ) صادر میگردد .

تولیدکنندگان مواد شیمایی جهت اخذ  CE   موظفند داده ایمنی جهت کلیه مواد شیمیایی تولید شده ثبت نمایند .

ارزیابی مواد شیمیایی توسط کارشناسان عضو آژانس (  NANDO   ) بلحاظ ایمنی مواد شیمیایی باحجم بالاتر صورت میپذیرد .

مجوز صدور  CE   جهت مواد شیمیایی پرخطر بابرطرف شدن ویا جایگزین شدن مواد شیمیایی کم خطر انجام میگرید .

دستورالعمل   REACH    پیرو مواد شیمیایی :

هدف ازتدوین استاندارد تولید مواد شیمیایی جهت اخذ گواهی نامه  CE   توسط  REACH   تنها ارزیابی تاثیر مواد شیمیایی بروی محیط زیست ، بدن انسان میباشد .

REACH    تمامی شرکتهاییکه بیش ا زیک تن مواد شیمیایی وارد ویا صادر میکنند موظف نموده مواد شیمیایی توسط آژانس اروپا  ECHA   ثبت گردد

مواد شیمیایی جهت اخذ  CE   چند دسته تقسیم شده :

محصولاتیکه توسط  REACH   موظف میگردند گواهینامه  CE   اخذ نمایند عبارتند ؛ مواد شیمیایی سرطان زا ، مواد شیمیایی جهش زا ، سموم تولید همانند مواد شیمیایی پایدار زیست تجمعی همینطور سمی ، بنابراین بکلیه مواد شیمیایی منجمله مواد مورد استفاده طی ساخت محصول مربوط میگردد .

مواد شیمیایی جهت اخذ  CE   میتواند شامل مواد ، حلالها ، رنگها ، ودیگر باشد .

 

منبع مورد استفاده :   http://cemarking.net/reach-regulation /

 

شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی جهت صادرات محصول میتوانند اقدام نمایند ، گواهینامه  CE   براساس استاندارد تدوین شده اخذ نمایند .

شرکت ایران گواه بعنوان مشاور اخذ گواهینامه  CE   جهت صادرات میباشد  .

 

لینکهای مفید :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.ORG

https://ec.europa.eu/

WWW.GOOGLE.COM

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند