CE مارک جهت صادرات

CE , دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی

CE اخذ گواهینامه تجهیزات حفاظت شخصی

CE , دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی

CE    یعنی سازنده محصول  توسط کشور اروپایی میبایست طی الزامات مقرر شده عمل نماید

الزامات  استاندارد  CE   توسط اتحادیه اروپا جهت خرید وفروش کالا محدوده کشورهای عضو اتحادیه اروپا  اعمال میشود بنابراین تمامی اعضاء اتحادیه اروپا موظف ب اجرای قوانین وضع شده جهت تولید محصول میباشد

دستورالعمل الزامات  CE   د ردسترس کلیه تولیدکنندگان بوده جهت استفاده همینطور تولید محصولات باتوجه ب مقررات مارک  CE   لازم بذکر میباشد چنانچه کالا جهت فروش د راتحادیه اروپا باشد میبایست حتما الزامات  CE   , رعایت نموده اقدام نماید جهت اخذ مارک CE  ضمن اینکه چنانچه محصولی الزامات استاندارد  CE   ر ارعایت نکرده باشد نمیتواند محصول صادر نماید

دستورالعمل اخذ گواهینامه  CE   , طی مقالات قبلی همین سایت قسمت دستورالعمل اخذ گواهینامه CE توضیح داده شده مقاله فوق جهت دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی میباشد تولیدکنندگان تجهیزات حفاظت شخصی جهت صادرات ب اروپا میبایست براساس دستورالعمل پیش رو اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه  CE 

 

دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی ( PPE   )

لطفا توجه داشته باشید : دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی  EEC/89/686   آوریل 2018 جایگزین مقررات  EU 2016/425   خواهد شد

دستورالعمل  CE   توسط شورا تاریخ 21 دسامپر 1989 پیرو تقریب قوانین کشور عضو

شرح دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی CE    :

دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی مارک  CE   شرایط حاکم بربازار همینطور حرکت آزاد جهت جامعه همچنین  الزامات اساسی ایمنی جهت اطمینان بابت حفظ سلامت ، ایمنی کاربران میبایست برآورده نماید تعیین میکند

دستورالعمل  CE   تجهیزات حفاظت شخصی اهداف اصلی الزامات اساسی بهداشت ، ایمنی ک  PPE   جهت حفظ سلامت همینطور اطمینان بابت ایمنی کاربران د رنظر گرفته شده میبایست برآورده نماید

 

بیشتر بخوانیم :

دستورالعمل CE جهت ماشین الات

نشان CE اطلاعات ، تاریخچه CE مارک

 

CE تجهیزات حفاظت شخصی

 

کدام محصولات همسو بوده بادستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی :

دستورالعمل  CE   تجهیزات شخصی جهت استفاده فعالیتهای داخلی ، تفریحی ورزشی همینطور استفاده حرفه ای د رنظر گرفته شده

اهداف  CE   دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی بمعنای وسیله ای میباشد جهت محافظت برابر یک ویا چند خطر بهداشتی ، ایمنی توسط شخص پوشیده نگهداری میشود

دستورالعمل  CE   تجهیزات حفاظت شخصی شامل موارد ذیل  میباشد :

الف ) واحدیکه توسط چندین دستگاه ویا لوازم تشکیل شده همینطور توسط سازنده جهت محافظت ازیکفرد دربرابر یک ویاچند خطر بالقوه همزمان ترکیب شده

ب ) وسیله محافظت ویا لوازم خانگی همراه جداکننده ویا جدانشدنی باتجهیزات غیر محافظ شخصی کجهت انجام فعالیت خاص توسط شخص پوشیده ، نگهداشته شده

ج ) قطعات  PPE   قابل تعویض جهت عملکرد رضایت بخش ضرورت داشته

نحوه رعایت دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی  PPE    :

تجهیزات محافظت شخصی تحت پوشش دستورالعمل  PPE   بسه گروه مجزا همینطور مراحل ارزیابی انطباق تقسیم میشوند دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی گروه طراحی ساده ، طراحی پیچیده نامگذاری شده

دسته طراحی ساده : سازنده توسط بیانیه  EC   ا زانطباق ، انطباق اعلام مینماید

دسته دوم نه ساده نه پیچیده : انجام آزمایش نوع  EC   توسط نهاد مطلع شده همینطور اعلامیه انطباق  EC   

دسته سوم طراحی پیچیده : قبل تولید تحت آزمایش  EC   قرار گرفته

متقاضیان اخذ گواهینامه  CE   جهت تجهیزات حفاظت شخصی همانند  CE   عینک جوشکاری میتوانند جهت اطلاع لینک دستورالعمل تجهیزات حفاظت شخصی مراجعه نموده ضمن اینکه متقاضیان اخذ نشان  CE   جهت صادرات میتوانند جهت کسب اطلاعات فنی حقوقی تماس حاصل فرمایند مشاوره رایگان دریافت نمایند

https://cemarking.net/personal-protective-equipment-directive/

 

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.ORG

https://cemarking.net

WWW.GOOGLE

 

اخذ گواهینامه  CE   جهت لوازم حفاظت شخصی ,  CE   لوازم حفاظت شخصی ,  CE   جهت تولید لوازم حفاظت شخصی , مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه  CE   صادرات , شرایط اخذ  CE   مارک جهت صادرات , هزینه اخذ گواهینامه  CE   , مراکز صدور گواهینامه  CE   

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند