اخذ گواهینامه ISO CE HSE گواهینامه ملی

GMP روش خوب تولید

GMP روش خوب تولید

GMP روش خوب تولید چیست ؟

GMP روش خوب تولید مخفف سه کلمه Good manufacturing practice معادل فارسی تمرین خوب تولید میباشد ، تولید همچنین فروش مواد غذایی ، نوشیدنیها ، مواد آرایشی ، محصولات دارویی ، مکملهای غذایی ، همچنین دستگاه پزشکی شامل دستورالعمل روش تولید خوب  GMP     میشوند دستوالعمل  GMP    حداقل الزاماتی ارائه میدهد ک سازنده میبایست برآورده سازد تا اطمینان حاصل گردد محصولات تولید شده بصورت متداول ا زلحاظ کیفیت همچنین تولید د رشرایط خوب مورد بررسی قرارگرفته همچنین کمترین مخاطرات جهت استفاده برخوردار مییباشد.

GMP روش خوب تولید

GMP    همچنین اصول  GMP   دارای اهداف اصلی جهت جلوگیری ا زکمترین آسیب ممکن ب مشتری ر ادنبال مینماید قواعدی ک هرصنعت ر ااداره مینماید ممکن میباشد بطور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد بااینحال هدف اصلی استاندارد  GMP    همیشه جلوگیری ا زآسیب دیدن ب کاربر نهایی میباشد . اصول اضافی شامل حصول اطمینان ممباب اینکه محصول نهایی آلوده نمیباشد ، سازگاری طی ساخت بررسی شده ، تولید بخوبی رسد همچنین مستند شده ، همچنین پرسنل بخوبی آموزش دیده همچنین کیفیت محصول پس ا زپایان تولید بررسی گشته موارد بحث شده استاندارد  GMP میباشد.

GMP معمولا ا زطریق استفاده موثر یک سیستم مدیریت کیفیت  QMS تضمین میگردد.

دستورالعملهای مدیریت تولید خوب مناسب جهت تولید ، آزمایش همچنین تضمین کیفیت جهت اطمینان ا زاینکه محصول تولیدی جهت مصرف همچنین استفاده انسان بکار میرود ، هدایت میکند بسیاری ا زکشورها قانون گذاری کرده ک تولید کنندگان روش   GMP    ر ادنبال کنند تابتوانند تولید همچنین روش خوب تولیدی داشته باشند

اخذ گواهینامه  GMP    بمعنی وجود ساختاری پایدار جهت تولید ب روش خوب میباشد مدیران مراکز تولیدی ائم ا  زتولید خوراکی ، بسته بندی ، مواد آرایشی بهداشتی و... بهتر میباشد اقدامات لازم جهت استاندارد  GMP    ر اپیموده سپس گواهی نامه  GMP   اخذ نمایند.

گواهینامه  GMP  همچنین کاربرد گواهینامه GMP  

استاندارد  GMP  بعنوان زیربنای اصلی سیستم ایمنی همچنین سلامت شامل مجموعه دستوالعملهای ، الزامات میباشد ک روش تجهیزات مورد نیاز امکانات همچنین کنترل لازم جهت تولید محصولات با کیفیت میباشد  موسسه همچنین شرکتهایی ک نیاز به اخذ گواهینامه  GMP    دارند بشرح ذیل میباشد

محصولات دارویی ک مورد نیاز انسان همچنین احشام میباشد

فرآورده بیولوژیکی

تجهیزات پزشکی

مواد غذایی فرآوری شده

استاندارد  GMP   همچنین هدف ا زتدوین استاندارد  GMP

 تدوین استاندارد  GMP   باعث گردید تولید کنندگان جهت اسقرار حداقل شرایط خوب تولید گام برداشته همچنین جهت استمرار تولید محصولات با کیفیت تلاش نمایند همچنین اینکه مصرف کننده اطمینان پیدا نماید محصولات تولید گشته منطبق بااستاندارد  GMP    تولید همچنین کنترل میگردد ونیاز مصرف کننده بابت کیفیت ایمنی همچنین بهداشت برطرف شده

اخذ مدرک  GMP   Certificate GMP   شرایط تولید خوب نشان دهنده رعایت مفاد مندرج توسط متقاضیان همچنین اخذ کنندگان گواهینامه  GMP   گواهی نامه جی ام پی میباشد ک اطمینان خاطر مصرف کننده وصول میگردد .

اخذ گواهینامه ایزو9001   ISO9001  پیش نیاز اخذ گواهی نامه جی ام پی نیست منتها بهتر میباشد متقاضیان جهت اخذ گواهینامه  GMP   ابتدا جهت کمتر شدن مبلغ گواهینامه  GMP   ابتدا الزامات اخذ گواهینامه ایزو9001 ر اپیاده سازی نمایند سپس اقدام ب اخذ مدرک  GMP   نمایند مدرک  ISO9001   بعنوان سیستم مدیریت کیفیت بیشتر المانها با استاندارد  GMP   یکسان بوده همچنین کمک مینماید جهت تسریع اخذ گواهینامه  GMP  

گواهینامه عملکرد خوب تولید (GMP).

GMP به مقررات عملکرد خوب تولید اشاره دارد.

گواهینامه GMP به سیستم‌های تولیدی یا خدماتی سازمان‌ها اعطا می‌شود تا گواهی کند که آنها با شیوه‌های تولید خوب در فرآیندهای تولید یا خدمات خود، بر اساس آیین‌نامه استاندارد رویه مرتبط با کسب‌وکارشان مشارکت دارند.

GMP چه چیزی را پوشش می دهد؟
مقررات GMP به مسائلی از جمله:
نگهداری سوابق
تأیید تجهیزات
صلاحیت های پرسنل
اعتبار سنجی فرآیند
سرویس بهداشتی
رسیدگی به شکایات
پاکیزگی

بیشتر بخوانیم :

GMP   گواهینامه جی ام پی چیست   

گواهینامه ایزو

چرا ایزو9001

 

 متقاضیان اخذ گواهینامه  GMP   ازطریق موتور جستجوگر گوگل بدنبال اهداف خودبابت اخذ گواهینامه جی ام پی موارد ذیل ر اجستجو میکنند :

 GMP روش خوب تولید،گواهینامه  GMP   ا زکجا اخذ کنم، مراکز صدور گواهینامه  GMP، مدرک  GMP   چیست، اطلاعات د رمورد استاندارد  GMP  ، شرایط اخذ گواهی نامه  GMP ، هزینه اخذ گواهینامه  GMP ، چطور میتوانم گواهینامه  GMP  اخذ کنم