نحوه دریافت نامه موقت دوماهه اداره کار

 • نامه موقت اداره کار جهت مناقصه

   موقت اداره کار جهت مناقصه min

   

  نامه موقت اداره کار جهت مناقصه

  نامه موقت اداره کار جهت مناقصه بابت حضور پیمانکار جهت برقرار کردن پروژه فعال صادر میگردد .

  نامه موقت اداره کار چیست ؟

  نامه موقت اداره کار چقدر اعتبار داشته ؟

  نامه موقت اداره کار به چه پیمانکارانی تعلق میگیرد ؟

   

  نامه موقت اداره کار چیست ؟

  پیمانکاران جهت حضور درمناقصه میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ارائه دهند .

  بعضا متقاضیان تماس میگیرندکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست ؟

  براساس آئین نامه اجرایی تبصره ماده 2 آیین نامه شورای عالی حفاظت فنی مورخ سال 1397 نامه ایمنی امور پیمانکاری الزامی شد .

  لطفا جهت بازدید دستورالعمل کلیک نمایید .

  کافرمایان مخصوصا دولتی موظف هستندبا پیمانکارانی قرارداد منعقد کنندکه دارای تاییدیه اداره کار یعنی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باشند .

  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بعضا توسط متقاضیان گواهینامه  HSE , گواهینامه ایمنی اداره کار ویا گواهینامه  HSE اداره کار نامبرده میشود .

  نامه موقت اداره کار بنوعی جایگزین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بوده .

  پیمانکارانیکه پیمان نفعال نداشته میتوانند گواهینامه موقت اداره کار توسط اداره کار اخذ نمایند .

   

  نامه موقت اداره کار چقدر اعتبار داشته ؟

  نامه موقت اداره کار بنوعی جایگزین مدرک ایمنی پیمانکاری ویا همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میباشد .

  نامه موقت اداره کار درصورتی تعلق میگیردکه پیمانکار کارگاه فعال جهت بازرسی نداشته باشد همچنین اولین بارباشد اقدام میکند جهت اخذ نامه موقت .

  پیمانکار میبایست کارگاه فعال داشته باشد تا جهت بازرسی معرفی نمایدبه اداره کار سپس گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی صادر گردد .

  چنانچه پیمانکار کارگاه فعال نداشته باشد میتواند نامه موقت اداره کار اخذ نماید تابتواند درمناقصه شرکت کرده پیمان (کارگاه ) فعال دایر نماید .

  نامه موقت اداره کار اعتبار دوماهه داشته پس ازدوماه فاقد اعتبار میشود لازم مبذکر میباشد نامه موقت اداره کار فقط یکبار صادر میشود .

  چنانچه نامه موقت اداره کار فاقد اعتبار گردد ، پیمانکار نتواند کارگاه فعال دایر نماید ؛ اداره کار دیگر نامه موقت دوماهه صادر نمی نماید . لذا متقاضیان نامه موقت اداره کار حتما توجه داشته باشند جهت مناقصه ای اقدام نمایند نامه موقت اداره کاربگیرندکه مطمئن باشند برنده مناقصه هستند .

   

  مدارک لازم جهت اخذ نامه موقت اداره کار :

  مدارک لازم جهت اخذ نامه موقت اداره کار شامل موارد ذیل میباشد :

  دارا بودن گواهینامه 20ساعته کارفرمایی .

  پیمانکاران حتما توجه داشته باشند گواهینامه 20ساعته کارفرمایی حتما توسط اداره کاربه تایید مرکز تحقیقات رسیده باشد وگرنه مورد تایید اداره کار نیست .

  دارا بودن پیش نیاز یعنی رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

  متقاضیان جهت اخذ نامه موقت دوماهه اداره کار میبایست یارتبه ( رتبه مشاوره ، رتبه پیمانکاری ، رتبه انفروماتیک ) داشته ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند .

   

   

  بیشتر بخوانیم :

  رتبه چیست ؟

  گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

   

   

  فرم تکمیل شده ی تعهدنامه درسربرگ شرکت ممهوربه مهر ، امضاء مدیر عامل .

  فرم تکمیل شده تقاضای تایید صلاحیت ایمنی طی سربرگ شرکت ممهوربه مهر و امضاء مدیر عامل .

  تعهدنامه تاییدیه محضری جهت نداشتن پروژه فعال .

  لیست بیمه دفتر مرکزی .

  اسناد مناقصه .

   

  پیمانکاران جهت گرفتن نامه موقت دوماهه اداره کار جهت مناقصه میبایست مدارک لازم کامل نموده سپس توسط سامانه اداره کار اقدام نمایند جهت تکمیل پرونده .

  مدارک فیزیکی جهت گرفتن نامه موقت دوماهه اداره کار میبایست ارائه گرددبه  انجمن کافرمایی استان مربوطه سپس توسط انجمن مدارک ارسال میگردد اداره کار .

  پیمانکار جهت گرفتن نامه موقت دوماهه اداره کار پس ازارسال مدارک توسط انجمن میبایست اقدام نماید توسط اداره کار استان مربوطه بابت گرفتن نامه موقت دوماهه .

  مرکز مشاوره ایران گواه میتواند نامه درسربرگ خود جهت پیمانکارانیکه پروژه فعال داشته منتها گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ندارد صادر نماید .

  امورمربوطبه صدور نامه موقت اداره کار توسط شرکت ایران گواه انجام میپذیرد .

   

  کلمات کلیدی سرچ شده توسط موتور جستجوگر گوگل :

  نامه موقت اداره کار چیست , نامه موقت دوماهه اداره کار چیست , نامه جهت حضوردر مناقصه , نامه اداره کار چگونه صادر میگردد , نحوه دریافت نامه موقت دوماهه اداره کار

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند