نهاد صادر کننده گواهی نامه ISO معتبر

 • اخذ گواهی نامه ISO HSE IMS

  اخذ گواهی نامه ISO HSE IMS

  اخذ گواهی نامه  ISO HSE IMS

  اخذ گواهی نامه ISO HSE IMS   و... سرتیفیکیت معتبر بوده توسط مراکز صدوربه درخواست متقاضی صادر میگردد .

  اعتبار گواهینامه استاندارد های بین المللی سه ساله بوده متقاضیان میبایست سالیانه هزینه (ای) بابت تمدید گواهینامه پرداخت نمایند بمرجع صدور گواهی نامه ISO HSE IMS   . روی گواهینامه صادر شده توسط مرجع صدور دقیقا میبایست اعتبار سه ساله درج شده باشد .

  اخذ گواهینامه ایزو معتبر .

  مراجع صدور گواهی نامه ISO  HSE-MS  IMS  بسیار زیادی درحال فعالیت هستندکه بعضا دارای اعتبار بین المللی بوده همینطور برخی مراکز صدور دارای هیچ گونه اعتباری نبوده . لذا خواهشمند هستبه دقت مطالب فوق مطالعه گردد .

  مرجع صدور گواهینامه ایزو بنام  CB  شناخته میشود . CB  مخفف  Certification Body  ( بدن صدور گواهینامه ) نامیده میشود .

  CB مخفف چیست.

  CB  (ها)میبایست تحت نظارت یک مرجع استاندارد فعالیت کنند ، مراجع استاندارد بنام Accreditation Body   ) بدن اعتبار بخشی ) اختصارا  AB مشخص میشوند . حال سوال اینجاست که لیست  AB  هاراکجا میتوان استعلام گرفت .

  AB مخفف چیست .

  AB ها تحت پوشش سازمان اعتبار سنجی بین المللی  IAF فعالیت میکنند .  IAF سازمان اعتبار بخشی تحت حمایت سازمان بین المللی  ISOمیباشد .

  هرکشور عضو انجمن اعتبار سنجی  IAF دارای یک  AB مشخص هست ، درحال حاضر انجمن  IAF دارای 64 عضو شامل 64 مرکز استاندارد کشورهای مختلف میباشد . AB کشور ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI میباشد .

  جهت استعلام لیست  AB های تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی بین المللی لطفا فقط تاکید میکند فقطبه آدرس سایت  WWW.IAF.NU وارد شوید نه سایت های مشابه معرفی شده توسط سودجویان .

  گواهی نامه استاندارد  ISO , HSE-MS  IMS صادر شده توسط CB مورد تایید  AB تحت نظارت انجمن  IAF دارای بالاترین سطح اعتبار بین المللی میباشد .

  مراجع صدور گواهی نامه استاندارد  ISO , HSE-MS , IMS توسط دوسطح دیگر دسته بندی میشوند . مرجع صدور گواهینامه ک تحت نظارت انجمن انطباق دهنده انگلیسی  IAFCB  ( International Assessment Forum Certificate Body ( بنام نهاد بین المللی ارزیابی مرجع صدور تقسیم بندی میشوند . CB تحت نظارت انجمن انطباق سنجی اروپایی  IAFCB بعدازمرجع صدور تحت نظارت  IAF دارای اعتبار بالاتری بوده حتی کشور(های) همسایه ، بعضا کشور(های) اروپایی گواهینامه صادر شده راقابل  قبول میدانند .

  دسته سوم مرجع صدور ، مراجعی هستندکه تحت نظارت هیچ انجمن ویا سازمان استانداردی فعالیت نمیکنند . صرفا سایتی توسط برخی افراد ( بعضا ایرانی )  ب زبان انگلیسی درست شده ؛ گواهینامه صادر میکنند و گواهینامه صادر شده فقط درسایت معرفی شده افراد سودجو استعلام گرفته میشود .

  لازم بذکر میباشد چنانچه مرجع صدور گواهی نامه ISO HSE IMS (  CB  ) تحت نظارت  AB  مورد تایید انجمن  IAF  نباشد اصطلاحا  CB  خصوصی نامیده میشود . اعتبار تمام  CB  )های) خصوصی یکسان بوده هیچ کدام اعتبار بین المللی نداشته منتها بسته بنوع اعتبار مرجع صدور قیمتها متفاوت میباشد .

  اخذ گواهینامه ایزو ارزان.

  {jcomments on}

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند