آینده استاندارد ایزو ( تغییرات استانداردهای ایزو در آینده )

صنایع به طور روز افزون در حال تکامل هستند، بنابراین در آینده استاندارد ایزو، استانداردهای جدید منتشر و نیز استانداردهای پیشین به روز آوری خواهند شد. قطعا این مسئله به طور خاص در استانداردهای ایزو که به طور منظم ویرایش می شوند نیز وجود دارد. کرگ اس. مر، مدیر امنیت و کیفیت NSF بیان می کند که تغییر استاندارهای ایزو رو به سوی یکسان شدن است.