امنیت سایبری در خدمات مالی

امنیت سایبری در خدمات مالی یکی از مهمترین دغدغه های جهانی برای بسیاری از بخش ها و صنایع از جمله بخش خدمات مالی بوده است. در واقع، صنعت خدمات مالی یکی از بخش‌های پیشرو است که توسط عوامل مخرب هدف قرار می‌گیرد و با پیشرفت حملات سایبری، به نظر نمی‌رسد وضعیت بهتر شود. دلیل اصلی آسیب پذیری بیشتر مؤسسات مالی و سایر سازمان های مرتبط با خدمات مالی به دلیل مقادیر زیاد پول و سایر داده های ارزشمند مرتبط است که مدیریت می کنند.

امنیت سایبری در خدمات مالی
Scroll to Top