گواهینامه دوره آموزشی ایزو

گواهینامه دوره آموزشی استاندارد ایزو توسط اشخاص حقیقی یا فراد جهت حضور در دوره های آموزشی سیستم مدیریت کیفیت یا دوره ارتباط با مشتریان جهت تقویت رزومه کاری درخواست می گردد.

گواهینامه دوره آموزشی ایزو ادامه مطلب »