چارچوب مدیریت ریسک (RMF)

چارچوب مدیریت ریسک (RMF). همه شرکت ها با ریسک روبرو هستند. بدون ریسک، احتمال پاداش کمتر است. طرف دیگر این است که ریسک بیش از حد می تواند منجر به شکست کسب و کار شود. مدیریت ریسک اجازه می دهد تا تعادلی بین پذیرش ریسک و کاهش آنها ایجاد شود.

چارچوب مدیریت ریسک (RMF) ادامه مطلب »