استفاده از استاندارد ISO 9001:2015 به عنوان مدل برنامه ریزی استراتژیک

برای دستیابی مؤثر و اجرای کامل الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015، تولیدکنندگان باید استراتژی سازمان خود، فرآیندهای تجاری و سیستم های مدیریت کیفیت را برای ایجاد یک برنامه استراتژیک مکتوب که اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف درست و ارتباط مؤثر با آنها را تعریف می کند، هماهنگ کنند.

استفاده از استاندارد ISO 9001:2015 به عنوان مدل برنامه ریزی استراتژیک ادامه مطلب »