مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست و چرا مهم است؟

مدیریت کیفیت جامع (TQM) فرآیند مستمر شناسایی و کاهش یا حذف خطاها در تولید، ساده‌سازی مدیریت زنجیره تامین، بهبود تجربه مشتری و اطمینان از اینکه کارکنان با آموزش به سرعت عمل می‌کنند، است. هدف مدیریت کیفیت فراگیر این است که همه طرف های درگیر در فرآیند تولید را در قبال کیفیت کلی محصول یا خدمات نهایی مسئول بداند.

مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست و چرا مهم است؟ ادامه مطلب »