طرح تداوم کسب و کار (BCP) چیست و چگونه کار می کند؟

طرح تداوم کسب و کار (BCP) یک سیستم پیشگیری و بازیابی از تهدیدات احتمالی برای یک شرکت است. این طرح تضمین می‌کند که پرسنل و دارایی‌ها محافظت می‌شوند و می‌توانند در صورت وقوع فاجعه به سرعت عمل کنند.

طرح تداوم کسب و کار (BCP) چیست و چگونه کار می کند؟ ادامه مطلب »