CCP مخفف چیست؟

CCP مخفف Critical control point یعنی نقطه کنترل بحرانی می باشد. نقاط کنترل بحرانی در هر مرحله ای قرار دارند که خطرات را می توان پیشگیری، حذف یا به سطوح قابل قبول کاهش داد.