دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی

شرکت های پیمانکاری برای حضور در مناقصات یا ورود به مناقصه با دستگاه های کارفرمایی نیاز به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دارند. بنابراین متقاضیان براساس دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی می بایست اقدام به دریافت صلاحیت و رتبه بندی اداره کار نمایند.