استاندارد ISO 27001 چیست

استاندارد ISO 27001 چارچوبی را برای پیاده سازی ISMS فراهم می کند و از دارایی های اطلاعاتی شما محافظت می کند و در عین حال مدیریت، اندازه گیری و بهبود فرآیند را آسان تر می کند.

استاندارد ISO 27001 چیست ادامه مطلب »