چارت سازمانی چیست؟

چارت سازمانی یا نمودار سازمانی، تعریف سلسله مراتب و همچنین فرآیند گردش مشتری و اطلاعات را در یک سازمان معرفی می کند.