نمودار پراکندگی چیست؟

نمودار پراکندگی یک نمایش گرافیکی از مجموعه ای از داده ها است که در آن مقادیر جفت متغیرها بر روی یک سیستم مختصات رسم می شود. این ابزار به طور گسترده در آمار و سایر زمینه های علوم و مهندسی برای نشان دادن روابط داده ها استفاده می شود.

نمودار پراکندگی چیست؟ ادامه مطلب »