کایزن (بهبود مستمر)

کایزن رویکردی برای ایجاد بهبود مستمر بر اساس این ایده است که تغییرات مثبت کوچک و مداوم می تواند پیشرفت های قابل توجهی را به همراه داشته باشد. به طور معمول، مبتنی بر همکاری و تعهد است و در مقابل رویکردهایی است که از تغییرات اساسی یا از بالا به پایین برای دستیابی به تحول استفاده می کنند. کایزن هسته اصلی تولید ناب و تویوتا وی است. در بخش تولید برای کاهش عیوب، حذف ضایعات، افزایش بهره وری، تشویق هدف و مسئولیت پذیری کارگران و ترویج نوآوری توسعه یافته است.

کایزن (بهبود مستمر) ادامه مطلب »