ایزو 27002 چگونه بر ایزو 27001 تاثیر می گذارد؟

تغییرات مجموعه کنترل منتشر شده در ISO 27002:2022 در پیوست A استاندارد ISO 27001:2022 منعکس خواهد شد. سازمان هایی که اقدام به اجرای استاندارد ایزو 27001 می نمایند یا یک ISMS موجود را مدیریت می کنند باید تغییرات مجموعه کنترل را در چارچوب مدیریتی خود منعکس کنند.

ایزو 27002 چگونه بر ایزو 27001 تاثیر می گذارد؟ ادامه مطلب »