اهداف کیفیت ISO 9001 هوشمندتر

بند 6.2 متن استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت (ایزو 9001 ویرایش 2015) سازمان را ملزم می کند که اهداف کیفیت را در عملکردها، سطوح و فرآیندهای مربوطه برای سیستم مدیریت کیفیت تعیین کند، به عنوان مثال عملکرد سیستم مدیریت کیفیت چگونه اندازه گیری می شود و اهداف چیست. ما امیدواریم که از طریق اجرای QMS به آن برسیم.

اهداف کیفیت ISO 9001 هوشمندتر ادامه مطلب »