نمودار پارتو چیست؟ اصول، رویه و قواعد

نمودار پارتو یک نمودار میله ای است که بر اساس فرکانس مرتب شده است و مهمترین رویدادها یا موارد در سمت چپ نمایش داده می شوند. به نام ویلفردو پارتو، به طور سنتی برای ارائه نموداری از توزیع ثروت، در اقتصاد، تولید، مهندسی و غیره استفاده می شود.

نمودار پارتو چیست؟ اصول، رویه و قواعد ادامه مطلب »