4 گام برای یک حسابرسی داخلی موثر

اگرچه هر فرآیند ممیزی داخلی منحصر به فرد است، فرآیند حسابرسی برای اکثر تعهدات مشابه است و معمولاً از چهار مرحله تشکیل شده است: برنامه ریزی (گاهی اوقات بررسی یا بررسی اولیه)، کار میدانی، گزارش حسابرسی و بررسی پیگیری.

4 گام برای یک حسابرسی داخلی موثر ادامه مطلب »