فرآیند بهبود مستمر چیست؟

بهبود مستمر عبارت است از تلاش مستمر برای بهبود فرآیند، محصول یا خدمات از طریق مراحل کوچک افزایشی.

فرآیند بهبود مستمر چیست؟ ادامه مطلب »