دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

مقدمه و زمینه تصویب دستورالعمل

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، به استناد تبصره ماده (۲) آیین نامه شورای عالی حفاظت فنی، تحت همکاری هیئت دولت و شورای عالی حفاظت فنی تدوین شده و در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

الزامات قانونی برای شرکت‌های پیمانکاری

بر اساس این دستورالعمل، تمامی کارفرمایان موظف هستند فقط با شرکت‌های پیمانکاری که دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری هستند، قرارداد ببندند. این دستورالعمل از تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۹ به صورت قابل اجرا تصویب و اعلام شده است.

تفصیلات و مفاد دستورالعمل

مفاد این دستورالعمل شامل ۶ بند و ۳۳ تبصره است که در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شرح دقیق آن در ضمایم مربوطه آمده است.

الزامات برای شرکت‌های پیمانکاری

کلیه شرکت‌هایی که در زمینه پیمانکاری فعالیت دارند و با دستگاه‌های اجرایی کارفرمایی قرارداد می‌بندند، ملزم به اخذ این گواهینامه شده‌اند تا از استانداردهای لازم برای ایمنی در پروژه‌ها اطمینان حاصل کنند.

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

سرفصل‌های دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

در ادامه به معرفی سرفصل‌های دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری می پردازیم:

تعاریف و اصطلاحات:

 • متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای از مراجع قانونی مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
 • تشخیص صلاحیت ایمنی: فرآیندی که در آن صلاحیت ایمنی متقاضی با توجه به شاخص‌های آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری احراز می‌گردد.
 • کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی: کمیته‌ای که وظیفه تشخیص و تأیید صلاحیت ایمنی اشخاص متقاضی را بر عهده دارد.
 • کمیته تجدید نظر استانی: کمیته‌ای برای بررسی و تجدید نظر در تصمیمات کمیته بدوی استانی.
 • کمیته نظارت و بررسی: کمیته‌ای برای نظارت عالی بر حسن اجرای دستورالعمل و عملکرد کمیته‌های استانی.

ساختار و وظایف کمیته‌ها:

 • وظایف کمیته‌های تشخیص صلاحیت و تجدید نظر در سطح استانی و کشوری.

مدارک لازم:

 • لیست مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

مقررات عمومی:

 • قوانین و مقررات کلی مرتبط با فرآیند اخذ گواهینامه.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

 • مدرکی که بر اساس مقررات آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری صادر می‌شود.

معرفی‌نامه (گواهینامه موقت):

 • صدور معرفی‌نامه با مدت اعتبار دو ماه برای متقاضیان بدون پیمان فعال جهت شرکت در مناقصات.

سامانه اخذ گواهینامه:

 • نشانی وبسایت سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و توضیحات مربوط به فرآیندهای ثبت نام تا صدور گواهینامه.

اداره کل استان:

 • متقاضی باید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مراجعه کند برای ثبت درخواست و پیگیری‌های لازم.

در ادامه به معرفی ساختار و وظایف کمیته حفاظت فنی برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از سرفصل‌های دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری می پردازیم.

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار 2 1024x576 1

ساختار و وظایف کمیته حفاظت فنی برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

تشکیل کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی:

 • رئیس کمیته: مدیر روابط کار استان.
 • دبیر کمیته: رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.
 • اعضای کمیته: شامل رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان، نماینده کانون عالی کارفرمایی و نماینده تشکل‌های عالی کارگری در استان.

کمیته تجدید نظر استانی:

 • رئیس کمیته: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.
 • دبیر کمیته: رئیس بازرسی کار استان.
 • اعضای کمیته: شامل بازرس کار منتخب، نماینده کانون عالی کارفرمایی و نماینده تشکل‌های عالی کارگری در استان.

وظایف اداره بازرسی کار استان:

 1. انجام نظارت و بازرسی از پروژه‌های فعال پیمانکاران.
 2. نظارت و رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله.
 3. شناسایی پیمانکاران فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی و ارجاع پرونده‌های آن‌ها به مراجع قضایی.

کمیته نظارت و بررسی:

 • رئیس کمیته: مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی.
 • دبیر کمیته: رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد اداره کل بازرسی کار.
 • اعضای کمیته: شامل بازرس کار منتخب، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، کارشناس حقوقی اداره کل بازرسی کار، نماینده کانون عالی کارفرمایی و نماینده تشکل عالی کارگری.

این کمیته‌ها وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که پیمانکاران استانداردهای لازم برای ایمنی را رعایت کرده و در صورت نیاز، اقدامات قانونی لازم را اتخاذ نمایند.

در ادامه به معرفی مشخصات گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری سرفصل‌های دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری می پردازیم.

مشخصات گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

مشخصات اصلی گواهینامه:

 • نام متقاضی: نام شخص حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده گواهینامه.
 • کد ملی/شماره شناسه: برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • شماره و تاریخ ثبت شرکت: همراه با شناسه شرکت حقوقی.
 • آدرس دفتر مرکزی: برای اشخاص حقوقی شامل کد پستی.
 • اطلاعات تماس: شامل تلفن ثابت، موبایل، دورنگار و ایمیل پیمانکار.
 • زمینه فعالیت: با ذکر مرجع ذی‌صلاح طبق مندرجات برگه صلاحیت پیمانکاری.
 • مدت اعتبار گواهینامه: اعتبار و شرایط تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه.

شرایط خاص:

 • تمدید و ابطال: زمان و شرایط ارائه مدارک برای تمدید، و درج شرایط تمدید و ابطال در پشت گواهینامه.
 • امضای گواهینامه: امضا شده توسط مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اعتبار دو ساله از تاریخ صدور.

اجرای کار در استان‌های دیگر:

 • الزامات انتقال: انجام کار در استان‌های غیر از استان صادرکننده گواهینامه، منوط به اطلاع رسانی کتبی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت و استفاده از کارگران آموزش‌دیده در زمینه ایمنی است.

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

معرفی‌نامه موقت:

 • صدور برای پیمانکاران بدون پیمان فعال: جهت شرکت در مناقصه، ظرف سه روز کاری از طریق سامانه توسط اداره کل استان.
 • مدت اعتبار معرفی‌نامه: دو ماه از تاریخ صدور.
 • استفاده از معرفی‌نامه: فقط برای شرکت در مناقصات و باید به دستگاه مناقصه‌گذار ارائه شود.
 • ثبت نتیجه مناقصه: متقاضیان مکلف به ثبت نتیجه مناقصه در سامانه هستند.
 • الزامات پس از برنده شدن: متقاضیان برنده در مناقصه باید نسبت به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اقدام نمایند.

در ادامه به معرفی مدارک لازم برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار از سرفصل‌های دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری می پردازیم.

مدارک لازم برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار

فرم‌ها و مستندات اولیه:

 • فرم شماره 1: فرم اطلاعات شرکت.
 • فرم شماره 2: در دفاتر اسناد رسمی به عنوان سند تعهدنامه غیرمالی؛ برای شرکت‌های با پروژه فعال فرم 1-2 و برای شرکت‌های بدون پروژه فعال فرم 2-2.
 • فرم شماره 3: درخواست گواهینامه صلاحیت ایمنی (در سربرگ شرکت).
 • فرم شماره 4: لیست بیمه (در سربرگ شرکت).
 • فرم شماره 5: لیست تجهیزات حفاظت فردی (در سربرگ شرکت).
 • فرم شماره 6: درخواست آموزش (در صورت نیاز).

گواهینامه‌های آموزشی:

 • گواهینامه آموزشی 8 ساعته کارگری.
 • گواهینامه آموزشی 20 ساعته کارفرمایی.
 • گواهینامه‌های 16 و 40 ساعته برای مسئول ایمنی هر پیمان فعال.

مدارک شناسایی و ثبتی:

 • کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.
 • کپی برابر اصل گواهی صلاحیت پیمانکاری یا پروانه بهره‌برداری.
 • کپی برابر اصل روزنامه‌های تأسیس و آخرین تغییرات آدرس و اعضای هیئت مدیره.

مدارک مکانی و مالی:

 • کپی برابر اصل سند ملکی یا قولنامه یا اجاره‌نامه دفتر مرکزی.
 • کپی اظهارنامه مالیاتی سال 99 و کپی برابر اصل جدول 10 (درآمد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمات).
 • کپی قرارداد تمامی پیمان‌های در حال اجرای شرکت.
 • کپی برابر اصل لیست بیمه کارکنان هر پیمان به انضمام لیست بیمه دفتر مرکزی.
 • مفاصاحساب پروژه‌های تمام شده طبق جدول 10 اظهارنامه مالیاتی.

تأیید هویت:

 • احراز هویت کلیه افراد لیست بیمه، مدیرعامل و شرکت.

به انتهای محتوای دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری رسیدیم. با سپاس از شما که دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را مطالعه نمودید.

سخن پایانی دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

امیدواریم محتوای مقاله دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری مورد توجه شما قرار گرفته باشد. سوالات و نظرات خود در ارتباط با دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را از ما بپرسید.

تصویر فردی که اقدام به اخذ گواهینامه ایزو معتبر کرده است

مرکز مشاوره ایران گواه یکی از معتبرترین مراجع جهت اخذ گواهینامه های بین المللی ایزو است. برای دریافت گواهینامه های ایزو معتبر از این فرم استفاده کنید و یا در واتس‌اپ پیام دهید.

شماره تماس: 46134156-021

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا