فرآیندهای ویژه NADCAP برای هوافضا چیست؟

اصطلاح “فرایندهای ویژه” اولین بار توسط ISO (سازمان بین المللی استانداردسازی) ذکر شد که مجموعه ای از استانداردهای بین المللی تضمین کیفیت و مدیریت را منتشر می کند که به سازمان ها کمک می کند تا سیستم های کیفیت خود را مستندسازی، نظارت و بهبود بخشند. هدف تضمین کیفیت استاندارد بهبود رضایت مشتری و عملکرد کلی سازمان است. یکی از الزامات رعایت این استانداردها یک سری فرآیندهای خاص است که برای ارائه خدمات و محصول نیاز به اعتبارسنجی دارد. اما، فرآیندهای ویژه NADCAP برای هوافضا چیست؟