چک لیست ممیزی ایزو 50001, نمونه چک لیست حسابرسی داخلی

چک لیست ممیزی ایزو 50001 برای سازمان ها و کسب وکارهایی مناسب است که نیاز دارند تعهد سیستم مدیریت انرژی سازمان خود را با  اخذ گواهینامه ایزو 50001 تضمین کنند. بنابراین قبل از ممیزی شخص ثالث نیاز دارند بدانند که چگونه ممیزی می شوند و حسابرس به چه مستنداتی نیاز دارد.

چک لیست ممیزی ایزو 50001, شرح در مقاله

تیم فنی مجموعه ایران گواه چک لیست ممیزی ایزو 50001 را از طریق این مقاله منتشر کرده است. متقاضیانی که درخواست صدور گواهینامه معتبر ISO 50001 را دارند می توانند با کمک چک لیست مکتوب شده خود را آماده ممیزی مرجع صدور ایزو نمایند.

هدف از چک لیست ممیزی ایزو 50001 چیست؟

هدف از چک لیست ممیزی استاندارد ایزو 50001 آمادگی سطح بالای کسب وکارها جهت خود ارزیابی و انطباق با الزامات استاندارد ایزو 50001 است. شما می توانید با مراجعه به مقاله “متن فارسی استاندارد ایزو 50001 و نحوه پیاده سازی ISO 50001:2018” اطلاعات کاملی در مورد به دست آورید.

جدول چک لیست ممیزی ایزو 50001

متن فارسی استاندارد ایزو 50001, شرح در تصویر

منابع، نقش ها، مسئولیت و اختیار

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات مدیریت انرژی تعریف و مستند شده است؟
   2. آیا یک نماینده مدیریت و یک تیم مدیریت انرژی تعیین شده است؟
   3. آیا نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات نماینده مدیریت و تیم مدیریت انرژی تعریف شده است؟
   4. آیا منابع مورد نیاز (به عنوان مثال کارمندان، فناوری، مالی) برای پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت انرژی توسط مدیریت تامین شده است؟
   5. آیا کارکنان منصوب در مدیریت انرژی صلاحیت لازم را دارند؟

سیاست انرژی

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا سازمان خط مشی انرژی خود را تعریف و مستند کرده است؟
   2. آیا سیاست انرژی متناسب با ماهیت و مقیاس و تأثیر آن بر مصرف و مصرف انرژی سازمان است؟
   3. آیا خط مشی شامل تعهدات به
بهبود مستمر بهره وری انرژی؟
• مطابقت با قوانین قابل اجرا و سایر الزامات؟
• حمایت از خرید محصولات و خدمات با انرژی کارآمد؟
   4. آیا سیاست انرژی چارچوبی برای تعیین اهداف و اهداف انرژی فراهم می کند؟
   5. آیا خط مشی انرژی مستند، اجرا، نگهداری و به همه افرادی که برای یا از طرف سازمان کار می کنند، ابلاغ شده است؟
   6. آیا سیاست انرژی به طور مرتب بررسی و به روز شده است؟

الزامات قانونی و سایر موارد

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا رویه ای برای شناسایی الزامات نظارتی، قانونی و سایر موارد قابل اجرا تدوین و اجرا شده است؟
   2. آیا سازمان الزامات قانونی و سایر الزامات مربوط به مصرف انرژی و بهره وری را شناسایی، اجرا کرده و به آنها دسترسی دارد؟
   3. آیا سازمان تعیین کرده است که الزامات قانونی قابل اجرا و سایر الزامات مربوط به مصرف انرژی، مصرف و کارایی آن چگونه اعمال می شود؟
   4. آیا نسخه‌های فعلی همه الزامات قانونی و سایر الزامات قابل اجرا در صورت لزوم برای پرسنل قابل دسترسی است؟
EnMS مخفف چیست؟, شرح در تصویر

بررسی انرژی، خط پایه انرژی و شاخص‌های عملکرد انرژی (EnPI)

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا رویه ای برای شناسایی شاخص های پایه و عملکرد انرژی ایجاد، اجرا و حفظ شده است؟
   2. آیا خط پایه انرژی مرتبط با مصرف انرژی بالقوه قابل توجه در ایجاد و اجرای EnMS در نظر گرفته شده است؟
   3. آیا سازمان مناطق مصرف انرژی قابل توجه را شناسایی کرده است؟
   4. آیا سازمان عملکرد انرژی فعلی مربوط به مصارف انرژی قابل توجه شناسایی شده را تعیین کرده است؟
   5. آیا همه مصرف های انرژی قابل توجه توسط اهداف، اهداف و برنامه ها، رویه ها یا نظارت کنترل می شوند؟
   6. آیا سازمان متغیرهای مرتبط دیگری را شناسایی کرده است که بر مصرف قابل توجه انرژی تأثیر می گذارد؟

اهداف انرژی، اهداف انرژی و برنامه های اقدام مدیریت انرژی

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا اهداف و اهداف انرژی مستند در عملکردها و سطوح مربوطه در سازمان ایجاد شده است؟
   2. آیا اهداف انرژی و اهداف انرژی خاص، قابل اندازه گیری، ملموس و قابل درک هستند؟
   3. آیا اهداف و اهداف با سیاست انرژی سازگار است؟
   4. آیا یک سیستم ارزیابی عملکرد انرژی برای بررسی دوره ای دستیابی به اهداف و اهداف ایجاد شده است؟
   5. آیا برنامه های عملیاتی شامل موارد زیر برای دستیابی به اهداف و اهداف انرژی ایجاد و اجرا شده است؟
– تعیین مسئولیت برای دستیابی به اهداف و اهداف در هر یک از وظایف و سطوح مرتبط سازمان
– ابزار و چارچوب زمانی که برنامه ها باید توسط آن محقق شوند
– بیانیه روشی که توسط آن بهبود عملکرد انرژی 3 باید تأیید شود. و
– بیانیه روش تأیید نتایج برنامه های عملیاتی
   6. آیا برنامه های عملیاتی در فواصل زمانی مشخص مستند و به روز شده اند؟

شایستگی، آموزش و آگاهی

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا همه پرسنل مرتبط با مصرف انرژی قابل توجه بر اساس آموزش، آموزش، مهارت یا تجربه مناسب، صلاحیت دارند؟
   2. آیا نیازهای آموزشی مرتبط با کنترل مصرف انرژی قابل توجه آن و عملکرد EnMS آن شناسایی شده است؟
   3. آیا رویه هایی ایجاد شده است تا اطمینان حاصل شود که همه پرسنلی که برای یا از طرف سازمان کار می کنند از این موضوع آگاه هستند.
• اهمیت انطباق با سیاست انرژی، رویه ها و الزامات EnMS؟
• نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات آنها در دستیابی به الزامات EnMS؟
• مزایای بهبود عملکرد انرژی؟
• تأثیرات، بالفعل یا بالقوه فعالیت های آنها و اینکه چگونه فعالیت ها و رفتار آنها به دستیابی به اهداف و اهداف انرژی و پیامدهای بالقوه خروج از رویه های مشخص کمک می کند؟
   4. آیا سوابق آموزشی، گواهینامه ها و مجوزها برای نشان دادن صلاحیت نگهداری می شوند؟

ارتباط

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا سازمان با توجه به عملکرد انرژی خود و EnMS ارتباط داخلی برقرار می کند؟
   2. آیا رویه هایی برای ارتباط مسائل انرژی بین سطوح مختلف سازمان حفظ می شود؟
   3. آیا سازمان فرآیندی را ایجاد و اجرا کرده است که از طریق آن هر فردی که برای سازمان یا به نمایندگی از آن کار می کند می تواند نظرات یا پیشنهادات خود را به EnMS ارائه دهد؟
   4. آیا سازمان تصمیم گرفته است که آیا خط مشی انرژی، EnMS و عملکرد انرژی آن باید به صورت خارجی ابلاغ شود؟
   5. اگر چنین است، آیا برنامه های ارتباطی خارجی مستند و اجرا شده ای وجود دارد؟
اخذ گواهینامه ایزو 50001, شرح در تصویر

مستندات

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا عناصر اصلی EnMS و تعامل آنها به صورت کاغذی و/یا الکترونیکی مستند شده است؟
   2. آیا عناصر EnMS زیر مستند شده اند؟
• محدوده و مرزهای EnMS
• سیاست انرژی
• اهداف انرژی، اهداف و برنامه های اقدام. و
• اسناد مورد نیاز ISO 50001، به عنوان مثال. بررسی انرژی

کنترل اسناد

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا رویه هایی برای اطمینان از بازبینی دوره ای و توزیع و بازنگری مناسب تایید شده همه اسناد مورد نیاز حفظ می شود؟
   2. آیا نسخه های فعلی و تغییرات تمام مدارک مورد نیاز مشخص شده است؟
   3. آیا اسناد منشأ خارجی که برای برنامه ریزی و عملیات EnMS ضروری است شناسایی و کنترل می شوند؟
   4. آیا تمام اسناد خوانا، به راحتی قابل بازیابی و شناسایی هستند و سطح یا تاریخ تجدید نظر مشخص شده است؟
   5. آیا اسناد منسوخ به سرعت حذف می شوند یا به نحو دیگری از استفاده ناخواسته اطمینان حاصل می شود؟

کنترل عملیاتی

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا عملیات و فعالیت های تعمیر و نگهداری که به مصارف قابل توجه انرژی مربوط می شود و با سیاست انرژی، اهداف و برنامه های عملیاتی سازگار است، با ملاحظات زیر شناسایی و برنامه ریزی شده است؟
• ایجاد و تنظیم معیارهایی برای بهره برداری مؤثر و نگهداری از مصارف قابل توجه انرژی.
• بهره برداری و نگهداری تاسیسات، فرآیندها، سیستم ها و تجهیزات مطابق با معیارهای عملیاتی. و
• ارتباط مناسب کنترل های عملیاتی به پرسنل شاغل در سازمان.

طرح

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا رویه هایی برای شناسایی و در نظر گرفتن فرصت های بهبود عملکرد انرژی و کنترل های عملیاتی در طراحی تاسیسات، تجهیزات، سیستم ها و فرآیندهای جدید، اصلاح شده و نوسازی شده اجرا شده است؟  
   2. آیا ملاحظات طراحی مستند شده است؟

تهیه خدمات انرژی، محصولات، تجهیزات و انرژی

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا معیارهای ارزیابی مصرف انرژی، مصرف و کارایی در طول عمر محصول، تجهیزات یا خدمات ایجاد و اجرا شده است؟
   2. آیا مشخصات اقلام خریداری شده در الزامات مربوط به عملکرد انرژی به وضوح تعریف و مستند شده است؟
   3. آیا الزامات مربوط به عملکرد انرژی به تامین کنندگان ابلاغ شده است؟
   4. آیا تامین کنندگان آگاه شده اند که عملکرد انرژی بخشی از معیارهای ارزیابی است؟

نظارت و اندازه گیری

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا رویه هایی برای نظارت بر ویژگی های کلیدی زیر عملیاتی که می توانند تأثیرات قابل توجهی داشته باشند، مستند و اجرا شده اند؟
– مصرف انرژی قابل توجه و سایر خروجی های بررسی انرژی
– متغیرهای مربوط به مصرف انرژی قابل توجه؛
– شاخص های عملکرد انرژی (EnPIs)؛
– اثربخشی برنامه های عملیاتی در دستیابی به اهداف و مقاصد. و
– ارزیابی مصرف انرژی واقعی در مقابل مورد انتظار
   2. آیا سوابق برای پیگیری عملکرد و مطابقت با ویژگی های کلیدی موجود است؟
   3. آیا طرح سنجش انرژی تعریف و اجرا شده است؟
   4. آیا تمام تجهیزات مانیتورینگ به طور مناسب نگهداری و کالیبره شده اند؟

ارزیابی انطباق

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا رویه های مستند برای ارزیابی دوره ای مطابق با قوانین مربوط به انرژی و سایر الزامات مربوط به مصرف و مصرف انرژی ایجاد، اجرا و نگهداری می شوند؟
   2. آیا وضعیت انطباق با توجه به قوانین مربوط به انرژی و سایر الزامات مربوط به مصرف و مصرف انرژی ارزیابی می شود؟

حسابرسی داخلی

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا روشهای حسابرسی داخلی تدوین و اجرا شده است؟
   2. آیا برنامه حسابرسی داخلی تدوین شده است؟
   3. آیا ممیزی های داخلی برای اطمینان از اینکه EnMS انجام می شود
• با ترتیبات برنامه ریزی شده برای مدیریت انرژی مطابق با الزامات استاندارد ISO 50001 مطابقت دارد؟
• با اهداف انرژی تعیین شده مطابقت دارد؟
• آیا به طور موثر اجرا و نگهداری می شود و عملکرد انرژی را بهبود می بخشد؟
   4. آیا گزارشات و سوابق حسابرسی مستند هستند؟
   5. آیا حسابرسان مجری حسابرسی صلاحیت دارند و در موقعیتی هستند که حسابرسی را به طور عینی و بی طرفانه انجام دهند؟

عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا رویه هایی برای تعریف مسئولیت رسیدگی، بررسی و کنترل، و کاهش عدم انطباق ایجاد شده است؟
   2. آیا سازمان با انجام اصلاحات، و با انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با عناصر زیر، عدم انطباق های واقعی و بالقوه را برطرف می کند؟
• بررسی عدم انطباق ها یا عدم انطباق های احتمالی.
• تعیین علل عدم انطباق یا عدم انطباق بالقوه.
• ارزیابی نیاز به اقدام برای اطمینان از اینکه عدم انطباق رخ نمی دهد یا تکرار نمی شود.
• تعیین و اجرای اقدام مناسب مورد نیاز.
• نگهداری سوابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه؛ و
• بررسی اثربخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام شده
   3. آیا رویه ها در نتیجه اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه تغییر کرده و/یا به روز می شوند؟

کنترل سوابق

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا رویه هایی برای شناسایی، بازیابی و نگهداری سوابق ایجاد و اجرا شده است؟
   2. آیا سوابق خوانا، قابل شناسایی و قابل ردیابی برای فعالیت های مربوطه هستند؟
   3. آیا سازمان سوابق زیر را حفظ می کند؟
• سوابق آموزشی.
• نتایج حسابرسی.
• سوابق بررسی مدیریت.
• اطلاعات در مورد قوانین انرژی قابل اجرا و سایر الزامات.
• سوابق بازرسی، نگهداری و کالیبراسیون.
• اطلاعات در مورد مصرف انرژی قابل توجه و شاخص های عملکرد انرژی.
• سوابق تدارکات.
• مجوزها.
• داده های پایش.
• جزئیات عدم انطباق ها، حوادث، شکایات و اقدامات بعدی.
• سوابق پیمانکاران و تامین کنندگان؛ و
• اطلاعات فرآیند و محصول.
ممیزی داخلی چیست؟, شرح در تصویر

بررسی مدیریت

مطابقتالزامات
بلهنهعدم انطباق
   1. آیا بررسی های دوره ای مدیریت برای اطمینان از تداوم مناسب بودن، کفایت و اثربخشی EnMS انجام می شود؟
   2. آیا سوابق بررسی مدیریت حفظ می شود؟
   3. آیا بررسی های مدیریت بر اساس اسناد یا اطلاعات زیر انجام می شود؟
• گزارش های حسابرسی EnMS.
• ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات مورد نیاز سازمان.
• دستیابی به اهداف و اهداف EnMS.
• ارتباطات و شکایات در مورد EnMS داخلی.
• سیاست انرژی؛
• عملکرد انرژی و شاخص های مربوط به عملکرد انرژی (EnPIs) سازمان.
• وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
• اقدامات پیگیری از بررسی های مدیریت قبلی.
• عملکرد انرژی پیش بینی شده در دوره زیر.
• تغییر شرایط، از جمله پیشرفت در الزامات قانونی و سایر الزامات مربوط به استفاده از انرژی. و
• توصیه هایی برای بهبود.
   4. آیا بررسی های مدیریت در تصمیمات یا اقدامات مربوط به: • عملکرد انرژی سازمان. • سیاست انرژی؛ • شاخص های عملکرد انرژی (EnPIs). • اهداف و اهداف EnMS. و • تخصیص منابع.

پرسش های متداول

چک لیست ممیزی ایزو 50001 برای چه کسانی مهم است؟

چک لیست ممیزی ایزو 50001 برای سازمان ها و کسب وکارهایی مناسب است که نیاز دارند تعهد سیستم مدیریت انرژی سازمان خود را با  اخذ گواهینامه ایزو 50001 تضمین کنند. بنابراین قبل از ممیزی شخص ثالث نیاز دارند بدانند که چگونه ممیزی می شوند و حسابرس به چه مستنداتی نیاز دارد.

هدف از چک لیست ممیزی ایزو 50001 چیست؟

هدف از چک لیست ممیزی استاندارد ایزو 50001 آمادگی سطح بالای کسب وکارها جهت خود ارزیابی و انطباق با الزامات استاندارد ایزو 50001 است. شما می توانید با مراجعه به مقاله “متن فارسی استاندارد ایزو 50001 و نحوه پیاده سازی ISO 50001:2018” اطلاعات کاملی در مورد به دست آورید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا