اخذ نشان CE فوری

مدرک CE نشان CE اخذ گواهینامه CE 02144769456

ce

مدرک CE نشان CE اخذ گواهینامه CE 02144769456

مارک  CE  علامت صدور گواهی نامه میباشد بیانگر تطابغ بااستاندارد سلامت ، ایمنی همچنین حفاظت محیط زیست جهت محصولات فروخته د رمنطقه اقتصادی اقتصادی اروپا  ( EEA   ) ، موسسه ، شرکت کننده اخذ نشان   CE   اعلام میسازد محصولات ارائه گشته مطابق باالزامات دستورالعملهای قابل اجرای    CE  میباشد .

مدرک CE گواهینامه CE اصلی دارای کد چهار رقمی درج شده گواهینامه  CE   میباشد چنانچه شرکت متقاضی موفق شود استاندارد لازم جهت اخذ گواهی نامه  CE   راا ز شرکت صدور گواهینامه  CE   اصطلاحا  NB    پاس نماید مدرک صادرات کالا ب اروپا ( کواهینامه  CE  ) دریافت میکند .

CE   سال 1985 بعنوان اختصار  Conformité Européenne  بمعنی تطبیق اروپایی مبدل شد مارک  CE   نمادی جهت بازاریابی آزاد د رمنطقه اقتصادی  اروپا میباشد .

نشان  CE  مشخص مینماید سازنده همچنین وارد کننده محصول مطابق باقوانین اتحادیه اروپا درارتباط بامحصول ( بدون درنظرگرفته شدن محل تولید ) باتایید مارک  CE  بروی محصولات سازنده بصورت کامل مسئولیت تمام الزامات قانونی جهت رسیدن ب گواهینامه  CE  ک اجازه حرکت همچنین فروش رایگان سراسر منطقه اقتصادی اروپا رامیدهد ، اعلام مینماید . بعنوان مثال اکثر محصولات الکتریکی میبایست بارعایت ولتاژ کم همچنین دستورالعمل   EMC   مطابقت داشته باشد ، اسباب بازی میبایست دستورالعمل ایمنی اسباب بازی سازگار باشد .

نشان  CE   فقط بمحصول تعلق میگیرد وپکیج محصولات شامل مارک  CE   نمیشوند مثلا کانکس ممکن هست ازاجزای متفاوتی ساخته شده باشد ک بمجموعه کانکس گواهینامه  CE  تعلق نمیگیرد منتها اجزای کانکس میتوانند گواهینامه  CE   رانیزدریافت نمایند .

نشان  CE    شامل صدور گواهینامه  CE   تنها د رمورد محصولات کم خطر میباشد همچنین علامت  CE   باشماره ثبت نام دستگاه اعلام شده درگیر د رارزیابی انطباق همراه میباشد .

گواهینامه  CE  اصلی مورد نیاز تمامی کشورهایی میباشد ک متقاضیان خواهان ارسال کالا تولید شده همچنین فروش کالا د رمنطقه اتحادیه اروپا میباشد همچنین کشورهایی ک نیاز ب مارک  CE  دارند میتوان برشمرد نشان  CE   جهت گروههای خاصی محصولات د رمنطقه اقتصادی اروپا اجباری میباشد همانند ترکیه ، لیختن اشتاین ، نروژ ، ایسلند ، سوئیس  .

قوانین اساسی جهت اخذ گواهینامه  CE   :

سازنده محصول علامت  CE  ر اعلامتگذاری مینماید منتها قبل اینکه محصول بتواند علامت  CE   اخذ نماید میبایست مراحل خاصی انجام دهد سازنده محصول میبایست ارزیابی منطبق با انطباق انجام دهد فایل فنی ایجاد نماید همچنین اعلامیه تعیین شده توسط قانون پیشنهادی جهت محصول ر اامضا نماید

واردکنندگان محصولات میبایست تائید نمایند سازنده خارج اتحادیه اروپا اقدام لازم ر اانجام داده همچنین اسناد د رصورت درخواست د ردسترس میباشد همچنین واردکنندگان میبایست اطمینان حاصل نمایند مادامیکه نیاز ب صادرکننده دارند ارتباط همیشه برقرار میباشد

توزیع کنندگان میبایست بتوانند ب مقامات ملی نشان دهند ک باتوجه ب اقدامات عمل نموده

چنانچه واردکنندگان ویا توزیع کنندگان محصول ر ابانام خود بفروش میرسانند ، مسئولیت تولیدکنندگان برعهده دارند دراین مورد اتها میبایست اطلاعات کافی د رمورد طراحی همچنین تولید داشته باشند مسئولیت قانونی هنگام اعطای  CE   نشان میدهد

اخذ گواهینامه  CE  ب چند صورت انجام میپذیرد :

گرفتن مدرک  CE  ب سه صورت میتواند انجام پذیرد

اخذ گواهینامه CE اورجینال

اخذ گواهینامه CE خوداظهاری

اخذ گواهینامه CE انطباقی

گواهینامه  CE  توسط  Notified Body  اصطلاحا  NB   صادر میگردد

جهت کسب اطلاعات کامل د رمورد اخذ گواهینامه  CE   همچنین مراحل اخذ گواهی نامه  CE   همچنین هزینه گرفتن مدرک  CE  خواهشمند میباشد باشماره گیری 02144769456 – 02144769451 ا زراهنمایی مشاوران مرکز استفاده نموده  تابتوانید بهترین تصمیم مبنی براخذ گواهینامه  CE   دریافت نمایید .

بیشتربخوانیم :

گواهینامه CE اورجینال

اخذ نشان CE

گواهینامه CE

متقاضیان اخذ گواهینامه  CE   توسط سرچ د رسایتهای جستجوگر همانند WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف مورد نظر میگردند :

اخذ گواهینامه اورجینال  CE 

هزینه اخذ گواهینامه  CE 

مدت زمان اخذ گواهینامه  CE 

مراکز صدور گواهینامه  CE 

مدت اعتبار گواهینامه  CE 

اخذ گواهی نامه  CE    معتبر

اخذ گواهینامه  CE   فوری

لینهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

WWW.TKARAN.IR

  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند