طرح طبقه بندی مورد تایید اداره کار

طرح طبقه بندی مشاغل , چالشها

طبقه بندی مشاغل توسط اداره کار بنا شده بنابر اساس طرح طبقه بندی مشاغل کارگران برحسب تجربه کاری مدرک تحصیلی نوع سختی کارخود حقوق ودستمزد میگیرند بنابراین طرح طبقه بندی مشاغل درمورد حقوق ودستمزد کارگران صحبت میکند  

 

طرح طبقه بندی چیست ؟

طرح طبقه بندی مشاغل چه چالشهایی بدنبال خود جهت کارفرما دارا میباشد ؟

طرح طبقه بندی مشاغل چیست ؟

طبقه بندی مشاغل جهت مشخص نمودن استاندارد جهت انواع مشاغل طراحی بعنوان طرح طبقه بندی مشاغل سال 52 جهت حمایت ا زکارگر بتصویب هیئت دولت وقت رسید بنابراین باقانون شدن طرح طبقه بندی مشاغل کارفرمایان موظف شدند براساس استاندارد طبقه بندی مشاغل همینطور حداقل تعریف شده دستمزد کارگر توسط دولت حقوق پرداخت نمایند منتها طرح طبقه بندی مشاغل بصورت استاندارد توسط کافرمایان اجرایی نمیشده تااینکه طرح طبقه بندی مشاغل مهمترین مدرک شرکتها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری گردید

طبقه بندی مشاغل باهدف جلوگیری ا زبهرهکشی دیگران ، استاندارد سازی مشاغل ، استقرار مناسبات صحیح کارگاه همینطور بازار کار پیرو حقوق ودستمزد مشخص شدن شرح وظایف همچنین پرداخت حقوق براساس شرح وظایف مطرح شده بنابراین کافرمایان موظف هستند براساس طرح طبقه بندی حقوق ودستمزد پرداخت نمایند

طبقه بندی مشاغل شامل کارگاه باماهیت دولتی ، خصوصی ، تعاونی ، شهرداری ، بانک ، امور خدماتی ، عمرانی صنعتی آموزشی حمل ونقل و... مشمول طرح طبقه بندی مشاغل میشوند

طرح طبقه بندی مشاغل , چالشهای طرح طبقه بندی مشاغل :

طبقه بندی مشاغل , اخیرا متقاضیان سوالات بیشماری پیرو طبقه بندی مشاغل دارند معمولا کارگاه کوچک دنبال طبقه بندی مشاغل نمیباشد ویا اصلا اطلاعاتی درمورد طرح طبقه بندی مشاغل ندارد کارگاه بزرگ بابت طرح طبقه بندی مشاغل نیست بلحاظ اینکه نمیخواهد حقوق بیشتری پرداخت نماید حال آنکه چنانچه کارگر شکایت نموده ا زکارفرما دولت حتما حق ر ابه کارگر میدهد

سوالات بابت طرح طبقه بندی مشاغل :

طرح طبقه بندی مشاغل توسط چه  کارگاهی میبایست انجام شود ؟ براساس تصویب هیئت دولت طی سال 1397 تمامی کارگاهها حتی بایک پرسنل میبایست طرح طبقه بندی مشاغل اجرایی گردد

طبقه بندی مشاغل مشمول چند نفر میباشد ؟ وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی طی سال 1398 تصویب نمود حتی کارگاه یک نفر پرسنل داشته باشد میبایست طرح طبقه بندی مشاغل اخذ نماید

شرکتهایی ک موظف هستند طرح طبقه بندی مشاغل اجرایی کنند ؟ تمامی شرکتها منجمله حقیقی ، حقوقی ، پیمانکاری ، دولتی ، خصوصی میبایست حتما طرح طبقه بندی مشاغل ر ااجرا نمایند

 بندی مشاغل مورد تایید اداره کار

چنانچه طرح طبقه بندی اجرا گردد چه زمانی میبایست حق و دست مزد براساس طرح طبقه بندی پرداخت گردد ؟ کارفرما میبایست پس ازاجرای طبقه بندی مشاغل حقوق ودستمزد براساس طرح پرداخت نماید

آیا کارگران موقت ویا بدون قرارداد هم مشمول طرح طبقه بندی میشوند ؟ هرکارگری ک مشمول قانون اداره کار هست مشمول طرح طبقه بندی مشاغل میگردد فرقی نمیکند فصلی باشد ویا......

چنانچه کارگاه طرح طبقه بندی بگیرد پایان سال تعدیل کارگر داشته باشد میبایست طرح طبقه بندی مجددا اخذ نماید ؟ چنانچه کارگری ترک کارنموده میبایست کارفرما سریع اقدام نماید بابت ترک کار مادامیکه کارگر جدید استخدام نشده نیاز بتعویض طرح طبقه بندی مشاغل نیست

 

لینکهای مرتبط :

https://www.mcls.gov.ir/

WWW.IRANGOVAH.IR

 

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل , طرح طبقه بندی مشاغل , طبقه بندی مشاغل , طبقه بندی مشاغل کارگاه پیمانکاری , طرح طبقه بندی مشاغل فوری , اخذ فوری طرح طبقه بندی مشاغل , طرح طبقه بندی مشاغل تائیدیه ادارکار , طرح طبقه بندی مشاغل با تائید کارشناس اداره کار , طرح طبقه بندی مشاغل ارزان , طرح طبقه بندی مشاغل سریع

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند