MIS

اخذ گواهینامه ایزو Obtaining an ISO certificate

 ایزو

اخذ گواهینامه ایزو Obtaining an ISO certificate  

اخذ گواهینامه ایزو همچنین شرایط اخذ انواع گواهینامه ایزو

احتراما نظر ب تمایل مجموعه متقاضی اخذ گواهینامه بین المللی ایزو (  ISO  ) ابتدا موارد خیلی خلاصه شده زیر ر امطالعه بفرمایید همچنین میتوانید جهت مشاوره رایگان مرکز ایران گواه  د رخصوص کسب اطلاعات فنی ، حقوقی بیشتر استفاده نموده تابتوانید بهترین تصمیم ر امتناسب بانیاز واقعی خود بگیرید .

   CBچیست ؟ موسسات همچنین مراکز صدور گواهینامه ایزو  (  ISO  ) گواهینامه  HSE  گواهینامه  IMS  و... ر ا  CB  گویند لازم بذکر میباشد د رایران حدود یکصد  CB   طی سطوح اعتباری مختلف د رحال فعالیت میباشند .

AB   چیست ؟  مراجع اعتبار دهی ب  CB   اصطلاحا   AB    نامیده میشود هرکشور حداقل یک  AB   دولتی دارد بعنوان مثال AB کشور ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI  ،  AB کشور آلمان DAKKS  ،  ABکشور انگلستان UKAS  ،  AB کشور ایتالیا ACCREDIA  ،  ABکشور سوئیس SAS   ،  ABکشور استرالیا JAS-ANZ    ب همین ترتیب سایر کشورهای دیگر.

IAF    چیست ؟ IAF انجمن بین المللی تحت عنوان انجمن اعتباردهندگان بین المللی میباشد. اکثر AB کشورهای مختلف د راین انجمن عضویت دارند همچنین لیست  AB   هاد رسایت رسمی این انجمن www.iaf.nu قابل رویت می باشند.

نهایتا می توان گفت هر CB ممکن هست ک تحت اعتبار یک AB ویا اینکه مستقل فعالیت نماید. همچنین یک AB ممکن هست عضویت انجمن IAF ر اداشته باشد یا نداشته باشد. بنا براین بدیهیست یک CB تحت اعتبار یک AB با عضویت IAF ا زبالاترین سطح اعتباری برخوردار میباشد.

اخذ گواهینامه ایزو9001 (  ISO9001:2015 )  سیستم مدیریت کیفیت

اخذ گواهینامه ایزو14001 (  ISO14001:2012  )  سیستم مدیریت زیست محیطی

اخذ گواهی نامه  OHSAS18001   (  ISO45001:2015  ) سیستم مدیریت ایمنی همچنین بهداشت حرفه ای

اخذ گواهی نامه ایزو22000  (  ISO22000  ) سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی

اخذ گواهینامه ایزو10001 (  ISO10001  ) سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

اخذ گواهینامه ایزو10002 (  ISO10002  ) سیستم مدیریت رسیدگی ب شکایات مشتریان

اخذ گواهی نامه ایزو10004 (  ISO10004  ) سیستم اندازه گیری میزان رضایت مشتریان

اخذ گواهینامه ایزو29001  (  ISO/TS29001  ) سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت گاز پتروشیمی

اخذ گواهینامه ایزو13485 (  ISO13485  )  سیستم مدیریت کیفیت صنایع تجهیزات پزشکی

اخذ گواهینامه ایزو27001  (  ISO27001  ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  IT  

اخذ گواهینامه  IMS سیستم مدیریت یکپارچه

اخذ گواهینامه  HSE

اخذ مدرک  HSE-MS

تدوین  HSEPLAN

اخذ گواهینامه حلال

اخذ گواهینامه  GMP  تولید د رشرایط خوب

اخذ گواهینامه  EN

اخذ مدرک  HSE

لازم بذکر میباشد پرطرفدارترین گواهی بین شرکتهای متقاضی اخذ گواهینامه ایزو  گواهی نامه  ISO9001    سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه  ISO14001   سیستم مدیریت زیست محیطی ، همچنین مدرک  OHSAS18001   سیستم مدیریت ایمنی بهداشت کار میباشد موسسات همچنین شرکتهای پیمانکاری جهت مشارکت د رمناقصات نیاز مبرمی ب گواهینامه ایزو9001  ، گواهی نامه ایزو14001  همچنین گواهینامه اوهساس 18001 نیزدارند چنانچه مجموعه ای موفق گردد هرسه استاندارد ر اپیاده سازی همچنین موفق ب اخذ گواهینامه ایزو9001 ، 14001 همچنین اوهساس 18001 گردد موفق ب اخذ مدرک IMS  سیستم مدیریت یکپارچه رایگان میگردد .

بیشتر بخوانیم :

گواهینامه ایزو

هزینه گرفتن گواهینامه ایزو HSE

شرایط تمدید گواهینامه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند