آشنایی با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI), نظام تایید صلاحیت ایران

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با نام اختصاری NACI یا سازمان نظام تایید صلاحیت ایران شناخته می شود. NACI مخفف “National Accreditation Center of Iran” یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد. حال اینکه وظایف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چیست و این سازمان تحت نظارت چه موسسه ای فعالیت می کند.

آشنایی با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران, شرح در تصویر

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چیست؟

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که اختصاراً (NACI) نامیده می شود یک سازمان مستقل تحت نظارت سازمان استاندارد ایران ایجاد شده و فعالیت می کند. در ادامه به شرح فعالیت و تاریخچه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به صورت کامل مکتوب شده است.

تاریخچه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  (NACI)

با توجه به الزام داد و ستد بین المللی همینطور نگهداری منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه رقابت تجاری و بازرگانی در سطح داخلی و خارجی دولت ایران براساس مصوبه نودو دومین و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد ایران بین سال های 1374 شمسی و 75 مسئولیت ارزیابی و تایید صلاحیت مراجع صدور گواهینامه ایزو را جهت انطباق با الزامات استاندارد بین المللی (ISO) به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واگذار کرد.

با توجه به ایجاد یک واحد مستقل از سازمان استاندارد که بی طرفانه نهادهای ارزیابی انطباق را احراز صلاحیت نماید و با تشخیص نیاز به ایجاد یک واحد غیرانتفاعی و نظام بی طرف برای ارائه خدمات تایید صلاحیت، نظام تایید صلاحیت ایران IAS (مخفف Iran Accreditation System یعنی سازمان اعتباربخشی ایران) در سال 1375 شمسی تاسیس شد.

نظام تایید صلاحیت ایران در سال 2003 همزمان با هفدهمین اجلاس مشترک بین IAF و ILAC در براتیسلوا اسلواکی یاداشت تفاهم MOU را با مجمع بین المللی اعتباربخشی نهادهای تایید صلاحیت IAF امضا کرد و عضو رسمی انجمن IAF شد. پس بنابراین در سال 1384 شمسی نظام تایید صلاحیت ایران عضو دو مجمع بین المللی PAC و ILAC شد.

اعتبار بین المللی نظام تایید صلاحیت ایران منوط به امضای موافقت نامه شناسایی چندجانبه MLA و MRA شد. که این موافقت نامه سال 1395در اجلاس مشترک بین IAF و ILAC در کشور هند انجام شد.

نظام تایید صلاحیت ایران در سال 1389 شمسی به نام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تغییر نام داد. پیرو تصویب نامه به شماره 109124/43180ت در مورخ 18/05/1388 که در کمیسیون امور زیربنایی دولت و براساس موضوع اصل 138 قانون اساسی با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی سازمان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تاسیس شد.

بنابراین، طی سال 1391 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) مطابق با ماده 7 آیین نامه به شماره فوق الذکر در نمودار سازمانی سازمان استاندارد ایران به عنوان یک مرکز مستقل و غیر انتفاعی زیر نظر مستقیم رئیس سازمان استاندارد قرار گرفت. رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای مدت چهار سال به پیشنهاد رئیس سازمان استاندارد و تصویب شورای عالی استاندارد انتخاب می شود.

براساس ماده 8 و 9 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مجلس ایران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان یک Accreditation Body یا اختصاراً (AB) ایران موظف به تایید صلاحیت موسسات و ارزیابی انطباق با استاندارد بین المللی جهت حسابرسی و صدور گواهینامه ایزو است.

مراحل اخذ تایید مرکز ملی تایید صلاحیت چگونه انجام شد؟

پیرو بخشنامه 109124/43180ت و استقرار سیستم تایید صلاحیت براساس استاندارد ISO/IEC 17011 و تایید صلاحیت ایران مطابق با الزامات بین المللی این مرکز در سال 1394 شمسی به تایید اتحادیه تایید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه رسید و تاییدیه تیم ارزیابی همترازی PAC را دریافت کرد.

مراحل دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه است؟, شرح در تصویر

امضا موافقت نامه تاییدیه PAC در سال 1395 شمسی و همزمان با نهمین اجلاس مشترک بین المللی تایید صلاحیت انجمن IAF و اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی (ILAC) در کشور تایوان انجام شد. از این پس کسب اعتبار بین المللی گواهینامه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) که توسط NACI ایران اعتباربخشی شده باشد در 32 کشور جهان مورد تایید واقع شد.

سپس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در آبان ماه سال 1395 شمسی همزمان با اجلاس مشترک بین IAF و ILAC که در کشور هند برگزار شد موفق به اخذ تاییدیه MLA شد. بنابراین، سطح اعتبار گواهینامه ایزو 9001 که توسط نهادهای صادرکننده مورد تایید NACI ایران انجام شده، در بین 70 کشور دنیا مورد تایید قرار گرفت.

در خرداد ماه سال 1396 شمسی و همزمان با نهمین روز اجلاس مشترک بین IAF و ILAC که در کشور تایلند برگزار شد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران موفق به اخذ مجوز جهت گواهینامه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده سیستم های مدیریت زیست محیط (ISO 14001) و سیستم مدیریت ایمنی غذا (ISO 22000) در 32 کشور جهان گردید. و در تیر ماه همین اعتبار گواهینامه های ایزو 14001 و ایزو 22000 را در بین 70 کشور دنیا به رسمیت شناخته شد.

در فروردین ماه سال 1398 شمسی و همزمان با ادغام دو اتحادیه حوزه آسیا و اقیانوسیه و تشکیل اتحادیه APLAC و PAC دامنه فعالیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای استاندارد سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001) در بین 45 نهاد عضو به رسمیت شناخته شد. همچنین در اردیبهشت ماه همین سال اعتبار گواهینامه ایزو 45001 در بین 100 کشور دنیا ارتقا پیدا کرد.

اهداف ایجاد مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چیست؟

هدف از ایجاد یک مرکز غیرانتفاعی و مستقل به نام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به شرح زیر است:

 1. ایجاد ساختار مناسب منطبق با ضوابط بین المللی به منظور اجرای بهینه وظایف مربوطه.
 2. عضویت در مجامع بین المللی همانند IAF، ILAC، APAC و امضا چندجانبه با نهادهای تایید صلاحیت سایر کشورهای عضو.
 3. تایید صلاحیت مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو و اعتبار گواهینامه های ایزو در داخل و خارج کشور و اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی.
 4. تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون.
 5. تایید نهادهای ارائه دهنده خدمات بازرسی و نهادهای گواهی کننده برای محصول، اشخاص و سیستم های مدیریتی.
 6. ایجاد اعتماد بین طرف هاي ذينفع درون و برون مرزي در خصوص صحت فعاليت هاي ارزيابي انطباق.
 7. پیشگیری خروج ارز از کشور و همچنین ارز آوری توسط مشتریان خارج از ایران برای دریافت گواهینامه ایزو از نهادهای تایید صلاحیت شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران.

وظایف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چیست؟

 1. اجراي مصوبات و مقررات مربوطه از جمله بند 7 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از طريق واگذاري بخشي از تصدي گري هاي دولت به نهادهاي تأييد صلاحيت نهاد هاي ارزيابي انطباق از جمله نهادهاي:تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده در ایران
  • تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده در ایران
   • 1.1 تایید نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت براساس استاندارد ISO/IEC 17021
   • 1.2 تایید نهادهای گواهی دهنده محصول براساس استاندارد ISO/IEC 17065
   • 1.3 تایید صلاحیت نهادهای گواهینامه دهنده به اشخاص براساس استاندارد ISO/IEC17024
   • 1.4 تایید نهادهای تایید کننده و تصدیق کننده براساس استاندارد ISO 14065 و ISO/IEC 17029
  • تایید صلاحیت نهادها در حوزه بازرسی
   • 1.5 تایید صلاحیت نهادهای حوزه بازرسی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020
  • تایید صلاحیت حوزه آزمایشگاهی
   • 1.6 تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
   • 1.7 تایید صلاحیت آزمایشگاه های تشخیص طبی براساس استاندارد ISO 15189
   • 1.8 تایید صلاحیت آزمایشگاه های ارائه دهنده آزمون کفایت تخصصی براساس استاندارد ISO/IEC 17043
   • 1.9 تایید صلاحیت تهیه کنندگان مواد مرجع براساس استاندارد ISO/IEC 17034
 2. انجام تحقيقات و به جمع آوری اطلاعات و مدارک از داخل و خارج کشور در مورد مقررات فعاليت هاي تأييد صلاحيت و ارزيابي انطباق آنها به منظور استفاده در تدوين مقررات و ضوابط داخلی جهت طراحي، مستند سازي و استقرار نظام مديريتي لازم در مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران طبق استاندارد بين المللي ISO/IEC 17011.
 3. مشارکت و همکاري در تهيه و تدوين استانداردهاي مورد نياز مرتبط با حوزه فعاليت تأييد صلاحيت نهادهاي ارزيابي انطباق از طريق تحليل اطلاعات و مدارک جمع آوري شده در بند2 به منظور استفاده در تدوين استانداردهاي ملي مربوط در اين زمينه در چارچوب فعاليت هاي مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران.
 4. فراهم کردن زیر ساخت های لازم در راستای عضويت های مجامع بين المللي ذيربط و ترتيبات بين المللي شناسايي چند جانبه و متقابل MLA  و MRA از طريق ايجاد و حفظ روابط، همکاري و هماهنگي با سازمان (هاي) بين المللي، منطقه اي و ملي ساير کشورها که در زمينه (هاي) مختلف تأييد صلاحيت نهاد (های) ارزیابی انطباق مندرج در بند يک فعاليت دارند به ويژه کميته ارزيابي انطباق ISO/CASCO.
 5. تعامل با نهادهای اعتباربخشی دیگر کشورهای عضو جهت کسب تجربیات و تبادل اطلاعات.
 6. انجام فعاليت هاي ترويجي و اطلاع رساني در مورد مقررات، ضوابط و ساير موضوعات مربوط به تأييد صلاحيت نهاد (های) ارزیابی انطباق.
 7. مشارکت در تدوین متن استاندارد (های) بین المللی، اظهار نظر در مورد پیش نویس و غیره.
 8. استفاده از حسابرسان و ارزیابان خارج از کشور جهت ارتقا و آموزش به حسابرسان داخلی.
 9. انجام نياز سنجي هاي آموزشي کليه کارکنان دست اندرکار در مرکز و همچنين نياز سنجي آموزشي ارزيابان و متخصصان فني مورد نياز برون سازماني و ايجاد تمهيدات لازم براي ارائه آموزش هاي مرتبط و روزآمد نمودن مستمر دانش و توانمنديهاي افراد مذکور.

هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به شرکت های صادرکننده گواهینامه تقلبی

با توجه به ثبت و ایجاد نهادهای خصوصی صادرکننده گواهینامه ایزو که توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) احراز صلاحیت نشده و یا از طریق انجمن بین المللی IAF مجوز صدور گواهینامه ایزو را دریافت نکرده اند، بسیار زیاد شده، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هشدار داد.

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار چگونه است؟

بنابراین این شرکت ها چنانچه بدون الزامات قانونی براساس استاندارد ISO/IEC 17021 اقدام به صدور گواهینامه ایزو نمایند متقلب شناخته شده و گواهینامه ایزو صادر شده فاقد اعتبار بین المللی می باشد. شرکت هایی که تحت عنوان اعتبارسنجی ASCB یا نهادهای خصوصی که اعلام می کنند تحت اعتبار انگلستان، آلمان یا کانادا گواهینامه ایزو صادر می کنند، از جمله شرکت های فوق هستند.

شرکت ایران گواه با توجه به رسالت خود یک مرجع مشاور جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو بوده و همکاری لازم با متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو را انجام می دهد. خدمات مشاوره و پیاده سازی ما توسط یک شرکت معتبر تحت اعتبار نظام تایید صلاحیت ایران  (NACI) تایید شده و شرکت ایران گواه موفق شده به عنوان اولین شرکت مشاوره اقدام به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) و رضایت مندی مشتریان (ISO 10002) نماید.

 بنابراین ما صادرکننده گواهینامه ایزو سیستم مدیریت کیفیت نیستیم بلکه مسیر دریافت گواهینامه ایزو را برای متقاضیان هموار می کنیم. شما می توانید ممیزی های داخلی خود را به ما بسپارید و با خیالی آسوده مطمئن باشید در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه می توانید اقدام به اخذ گواهینامه ایزو کنید.

برای دریافت گواهینامه ایزو معتبر تحت اعتبار NACI یا IAF با ما در ارتباط باشید.

آدرس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران کجاست؟

آدرس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که در سامانه (سایت) مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ذکر شده به شرح زیر است.

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتراز زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23

شماره تماس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI): 88896386 – 88896399

دبیرخانه جهت ارسال فکس: 88887103

رئیس جدید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران کیست؟

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هر چهارسال یکبار توسط سازمان استاندارد ایران معرفی می شود. در حال حاضر آقای دکتر سید محمود هاشمی رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران است.

سرکار خانم زرین چنگ معاون CB (های) صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران می باشد که توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران معرفی شده اند.

لوگو مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

اطلاعات دقیقی از طراح لوگو مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در دسترس نیست. اینکه چه شخصی و براساس چه تعرفی اقدام به طراحی لوگو مرکز ملی تایید صلاحیت ایران کرده مشخص نیست، اگر شما اطلاعاتی در مورد طراح لوگو مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  (NACI) به دست آوردید کامنت بگذارید تا در سایت درج شود.

در طراحی لوگو مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران در ابتدا و بالای کلمه NACI به عنوان نماد کشور ایران آورده شده است. سپس کلمه NACI به صورت بلد به پرچم برچسب شده و در زیر کلمه NACI نام کامل National Accreditation Center of Iran مکتوب شده است.

شما می توانید لوگو سازمان نظام تایید صلاحیت ایران را در زیر مشاهده کنید.

لوگو مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

کسب وکارهای دریافت کننده گواهینامه ایزو که توسط نهادهای صدور مورد تایید (NACI) اقدام به اخذ گواهینامه ایزو کرده اند نمی توانند برای سربرگ شرکت خود از لوگو مرکز ملی تایید صلاحیت ایران استفاده کنند. فقط شرکت ها و سازمان هایی می توانند در اسناد خود از لوگو NACI استفاده کنند که موفق به دریافت گواهینامه ایزو 17025 یا دیگر گواهینامه های مربوط به محصول توسط این سازمان شده باشند.

برای اطلاع از نحوه استفاده لوگو NACI ایران و درج روی اسناد به صفحه آیین نامه (ها) وارد شوید و روی لینک دستورالعمل کلیک نمایید.

پرسش های متداول

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چیست؟

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با نام اختصاری NACI یا سازمان نظام تایید صلاحیت ایران شناخته می شود. NACI مخفف “National Accreditation Center of Iran” یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد. حال اینکه وظایف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چیست و این سازمان تحت نظارت چه موسسه ای فعالیت می کند. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یک سازمان مستقل تحت نظارت سازمان استاندارد ایران ایجاد شده و فعالیت می کند.

وظایف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چیست؟

1. اجرای مصوبات و مقررات مربوط به بند 7 آیین نامه اجرایی ماده 33  اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از طريق واگذاري بخشي از تصدي گري هاي دولت به نهادهاي تأييد صلاحيت نهاد هاي ارزيابي انطباق.
2. انجام تحقيقات و جمع آوری اطلاعات.
3. مشارکت و همکاري در تهيه و تدوين استاندارد.
4. فراهم کردن زیر ساخت های لازم در راستای عضويت های در مجامع بين المللي ذيربط.
5. تعامل با نهادهای اعتباربخشی دیگر کشورهای عضو.
6. انجام فعاليت هاي ترويجي و اطلاع رساني در مورد مقررات، ضوابط و ساير موضوعات مربوط به تأييد صلاحيت نهاد (های) ارزیابی انطباق.
7. اظهار نظر در مورد پیش نویس و مشارکت در تدوین متن استاندارد.
8. استفاده از حسابرسان و ارزیابان خارج از کشور جهت ارتقا و آموزش به حسابرسان داخلی.
9. آموزش.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا